”Den socialistiska skolan är en dystopi”

En ideologiskt förblindad attack, skriver Hans Bergström i en replik – Jenny Maria Nilsson svarar direkt

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Hans Bergström kritiserar Jenny Maria Nilssons artikel i Aftonbladet om svensk skola och attackerna från höger.
Hans Bergström kritiserar Jenny Maria Nilssons artikel i Aftonbladet om svensk skola och attackerna från höger.

Jenny Maria Nilssons generalattack på Barbara Bergström är så ideologiskt besatt och förblindad att det inte är meningsfullt att försöka svara på den. Hon bryter mot en grundregel för god debatt genom att inte endast kritisera idéerna bakom Internationella Engelska Skolan utan därtill hävda att Barbara Bergström som skolgrundare haft idel ondsinta motiv.

Den som vill ta reda på de verkliga förhållandena, tankarna och bevekelsegrundarna bakom Barbara Bergströms skolgärning, kan läsa vår bok Tough Love (Ekerlids förlag 2018).

Jag vill här bara ta upp frågan om den forskningsgren som internationellt benämns ”School Effectiveness Research” och som får en ny stark bas genom en professur och ett nytt centrum på Handelshögskolan. Jenny Maria Nilsson sopar ut den som ”propaganda” och ”manipulation”.


Professor Bo Rothstein beskriver grundtanken bakom School Effectiveness Research (SER) så här: ”Denna forskning uppstod i slutet av 1970-talet som en reaktion på studier som hävdar att elevers skolprestationer nästan uteslutande kunde förklaras av från vilka socioekonomiska förhållanden de kom. SER-forskningen, som dessvärre i Sverige har mycket få utövare, har genomfört ett mycket stort antal studier i många olika länder där man kunnat visa att vad som sker på den enskilda skolan har en inte alls ringa betydelse för såväl elevernas studieresultat som deras studiemotivation … En sammanfattning av denna slags studier visar att vad som sker på den enskilda skolan förklarar mellan 15 och 40 procent av variationen i elevernas skolresultat” (DN Debatt 28/4-12).

Enligt en ambitiös SNS-studie, ledd av Stanfordprofessorn Nicholas Bloom, finns det ett tydligt samband mellan ledningskvalitet i skolan och elevernas skolprestationer.

Sambandet är tio gånger större än mellan klasstorlek och skolresultat.

Denna ansats i skolforskningen, vad skolor kan göra bättre, är grovt eftersatt i Sverige. Maria Jarl och hennes grupp på Göteborgs universitet återupprättade den i någon mån med sin studie Att organisera för skolframgång (Natur o Kultur, 2017). Den förstärks nu kraftigt genom satsningen på Handelshögskolan.


Motsatt antagande, som Jenny Maria Nilsson tycks företräda, är att skötseln av en skola – dess ledarskap, dess ordning som arbetsplats, dess riktning och energi, lärarnas ämneskunnande – ingenting betyder för elevernas kunskaper och fostran. Det är en djupt demoraliserande uppfattning för alla som verkar i skolan.

Om Sverige skulle återgå till en skola med kommunalt monopol, och avskaffa all valfrihet för familjerna, skulle den etniska segregationen i svensk skola öka, visar en noggrann studie av den framstående sociologiprofessorn Peter Hedström, Linköping. Detta hänger samman med den starka segregationen i boendet.


Avskaffad egenmakt för familjerna, invandrarbarn bundna till sin närskola hur den än ser ut, ingen tro på att skötseln av skolan spelar någon roll. Detta tycks vara Jenny Maria Nilssons socialistiska dröm. För de flesta torde den mer framstå som en dystopi.


Hans Bergström
Trustee för The Hans and Barbara Bergstrom Foundation


SVAR DIREKT Det är inte jag som är ideologen, det är du

Hej Hans Bergström, tack för replik.

Vi har gjort det här förut: Jag skriver en artikel med konkreta anmärkningar angående sakförhållanden som är osmickrande för dig och du svarar med ett PR-spin som inte har med kritiken att göra. Läs Barbara Bergströms bok, skriver du? Står det i den om varför du, och i några fall Barbara själv, skänker pengar till politiker som idogt arbetar emot demokrati och upplysningsideal?

Sen föreläser du om ledarskapsforskning? Jag har aldrig påstått att man inte kan forska på ledarskap, mitt klander gäller att sådan haussas på bekostnad av skolforskning i vidare mening och används för att osynliggöra skolväsendet i stort.

Du vill gigifiera läraryrket; malla lektioner, anställa utländska och obehöriga lärare; du representerar IES benägenhet för glädjebetyg och arbetar emot offentlighetsprincip och meddelarskydd för lärare – och du ska läxa upp mig angående lärarnas villkor?

Jag som menar att läraren är viktig men att det styrsystem inom vilket läraren arbetar också är viktigt. Det finns inga genvägar till ledarskap, om lärares ämneskunskaper, autonomi och möjligheter till god auktoritet ska kunna frodas krävs välförvaltade skolor med sunda incitament.

Skulle jag vara ideologen, socialist? Really? Du far omkring med din proppfulla pengapung, full av bland annat det som en gång var skattemedel som skulle gå till undervisning och pytsar ut stålar till politiker, har dina tentakler i diverse politiska intressen, du köper forskning och mailar alla möjliga myndigheter och skolfolk för att påverka.

Medan jag aldrig har varit i närheten av att vara med i, eller ge eller få pengar av, någon politiskt anstruken organisation.

Det är inte jag som är ideologen, det är du.


Jenny Maria Nilsson

Publisert:

LÄS VIDARE

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.