ÅSIKT

Politikerna borde vara oroliga

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: G Lundmark/SVD/Scanpix
Anne Ramberg

■ ■Samhällets uppgifter i en rättsstat är att å ena sidan med iakttagande av mänskliga rättigheter förhindra, lösa och beivra brott och å andra sidan garantera invånarna rättstrygghet i meningen att de inte utsätts för övergrepp och kriminella handlingar. Häri ligger en svår balansgång. En rättsstat kännetecknas av att den enskilde har ett effektivt rättsligt skydd mot kränkningar från staten.

Skydd av mänskliga rättigheter är särskilt viktigt då samhället utsätts för allvarliga påfrestningar. Faran är uppenbar att politiska motståndsrörelser, vissa religiösa grupper och andra obekväma organisationer och därigenom dess anhängare riskerar att bli betecknade som brottslingar och terrorister med åtföljande risk för avlyssning, registrering och utlämning.

■ ■Det finns anledning befara att lagstiftning inte kommer att ha någon signifikant betydelse för terroristbekämpning. Öststaternas diktaturer kännetecknades av ett övervakningssamhälle med bristande rättssäkerhet och åsidosättandet av mänskliga rättigheter. Terroristhotet används i dag för att genomdriva nya straffprocessuella tvångsmedel och annan lagstiftning som på ett oroande sätt öppnar möjligheter till missbruk.

Enligt ett nytt förslag ges Säpo och polisen rätt att, trots att något brott inte begåtts, i hemlighet avlyssna telefonsamtal, öppna post och göra husrannsakan. Den som utsatts för åtgärden ska inte i efterhand informeras om detta. Ett annat förslag är buggning. Polisen skall ges rätt att bryta sig in i bostäder och montera mikrofoner, utan att den hos vilken mikrofonen placeras är misstänkt för brott. Förslag att polisiära befogenheter överförs till militären och att den militära underrättelsetjänsten får avlyssna all trafik från utlandet finns, liksom det mycket kritiserade förslaget om lagring av trafikdata. Dessa är bara några exempel på förslag som är långtgående och innebär fundamentala förändringar. Redskapen har på ett dramatiskt sätt utökats och därigenom risken för missbruk. Detta borde inge oro också hos politikerna.

■ ■Övertron på det goda demokratiska samhället och tesen att ändamålet helgar medlen är inte bara aningslös utan också farlig. Där har juristerna - och media - ett särskilt ansvar för att delta i debatten och påtala när gränserna närmas eller överträds. Vi har redan passerat 1984.

Anne Ramberg