ÅSIKT

NOG! (Enough!)

PER-ÅKE LINDBLOM slår ett slag för svenskan

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■Svenska är, faktiskt inte, officiellt språk i Sverige. Situationen är absurd: det finns fem officiella minoritetsspråk i Sverige, men inget officiellt majoritetsspråk.

Regeringen vill inte ha något heller och argumentationen i språkpropositionen Bästa språket som läggs fram i riksdagen den 7 december är mer än lovligt svag.

Här påstås till exempel att det "inte är oproblematiskt att föreskriva att svenskan ska vara landets officiella språk i internationella sammanhang" (sid 16).

nnVarför skulle just vi inte kunna använda vårt eget språk i till exempel EU-sammanhang?

Det andra argumentet, på samma sida, är att "inom svensk offentlig förvaltning och i internationella sammanhang finns det svenskar som både har rätt att och bör använda andra språk, exempelvis något av de nationella minoritetsspråken eller något främmande språk inom utrikesförvaltningen". Men de nationella minoritetsspråkens ställning är redan skyddad i lag. UD-tjänstemän som har ett minoritetsspråk som modersmål kan naturligtvis också tala svenska. En lag om svenska som officiellt språk förhindrar självklart inte användningen av främmande språk i utrikesförvaltningen.

■ ■Oviljan att slå fast svenskan som officiellt språk, eller ens lagstadga det som huvudspråk i Sverige, beror på att regeringen inte inser att engelskan utgör det främsta hotet mot svenska språkets överlevnad. Därför föreslås heller inte adekvata motåtgärder för att skydda "bästa språket".

Länder eller regioner brukar vidta åtgärder då ett eller flera språk hotas. Därför har Polen, Katalonien och Wales med flera antagit språk-lagar. En språklag ska fungera som en stopplag - hit, men inte längre!

Det finns en vanföreställning i Sverige att språkpolitiska beslut inte skulle ha någon effekt på språkutvecklingen. Men nynorskan skulle ha förtvinat om den inte hade backats upp av statlig lagstiftning och stöd. Och den katalanska språklagen, som ger katalanska företrädesrätt i Katalonien, har lett till att andelen invånare som har katalanska som modersmål, eller som förstår det, har ökat.

■ ■Ett språk dör inte ut på grund av inlåning av ord från andra språk utan på grund av att det upphör att användas inom vissa områden, så kallade domänförluster. Inom högskolan är svenskan definitivt hotad.

Den högre utbildningen domineras alltmer av engelskan. Utvecklingen understöds av den så kallade Bolognaprocessen, som innebär fritt studentutbyte mellan ett fyrtiotal länder. Ännu fler kurser på engelska kommer alltså att erbjudas på svenska universitet. I detta läge föreslår regeringen att internationaliseringen ska eldas på för att attrahera utländska studenter, trots att 78 procent av alla avhandlingar redan skrivs på engelska. Regeringen stöder inte ens det modesta förslaget att alla engelskspråkiga avhandlingar ska förses med ett obligatoriskt referat på svenska på två till fem sidor.

■ ■Man måste vända på det. De svenska studenter och lärare som vill ha undervisning på svenska, så mycket kurslitteratur som möjligt på svenska, och svenskspråkiga handledare med möjlighet att skriva sin avhandling på svenska, måste garanteras denna rätt. Detta är så kallad parallellspråkighet. Om inte, kommer svenskan att dö ut som vetenskapligt språk inom högskolan.

Vi behöver en språklag som stödjer vårt bästa språk i Sverige genom att markera: hit, men inte längre. För man vet ju inte riktigt när man är kokt om man från början ligger i ljummet vatten.

Per-Åke Lindblom

ARTIKELN HANDLAR OM