ÅSIKT

Nej, endast tomma löften

Mikael Nyberg svarar direkt

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■ Hans Hederberg tillstår att hans kunskaper i den här saken begränsar sig till några diplomatiska förvecklingar för fyra år sedan. Det avhåller honom inte från att här och i DN staka ut "den enda realistiska vägen för svensksomaliern".

USA har vetorätt i FN:s säkerhetsråd. Det är alldeles riktigt. Ingen som hamnat på FN:s terrorlista kommer därifrån utan Vita husets medgivande. Så varför utlämnar Sveriges regering och riksdag sina medborgare åt detta godtycke?

Hederberg förbiser att FN:s bannlysning av organisationer och enskilda inte har omedelbar rättslig verkan. Den måste omsättas i nationell lagstiftning. Där hamnar den i konflikt med grundläggande medborgerliga rättigheter.

Det var problemet i Kanada. Det var inte lagligt möjligt att försätta Liban Hussein i ett ekonomiskt undantagstillstånd. Rättsstat och demokrati stod i vägen. I det läget, när myndigheterna i Kanada tvingas återge Liban Hussein hans frihet och utmana sanktionssystemet, finner USA för gott att i tysthet stryka honom från terrorlistan.

■ ■ Den svenska regeringen valde att med EU:s hjälp skjuta grundlagen åt sidan. Den förespeglade riksdagen att de rättigheter den fråntog medborgarna skulle återgäldas senare, när FN:s sanktionssystem reformerats. Det har, hur man än värderar Anna Lindhs ansträngningar, visat sig vara ett tomt löfte.

Vad gör vi då?

Hans Hederberg föreslår att "svensksomaliern" ska göra som UD säger. Ahmed Yusuf ska få saken ur världen genom att bättre än hittills förödmjuka sig inför USA:s höga företrädare.

Jag föreslår att vi i stället återtar de rättigheter vi blivit fråntagna.

Mikael Nyberg

ARTIKELN HANDLAR OM