ÅSIKT

Avreglering har lett till ansvarslöshet

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Tunnelbanekonflikten i Stockholm ställer angelägna samhällsfrågor på sin spets.

När Connex väljer att sparka den lokale fackordföranden på grund av hans ”illojalitet” utmanas våra grundläggande värderingar om fackliga rättigheter och yttrandefrihet.

Klubbordförande Per Johansson är kanske en besvärlig typ, men hans kritik mot bristerna i tunnelbanans säkerhet är i högsta grad befogad.

Sekofacket har länge försökt få upp frågan om arbetsmiljö och säkerhet på dagordningen hos makthavarna inom kollektivtrafiken. Förarnas säkerhet är också passagerarnas.

Järnvägsstyrelsen, statens tillsynsmyndighet, har presenterat en tillsynsrapport som på många punkter ger tunnelbaneförarna rätt i sin kritik. Revisionen gjordes i april och omfattar således inte branden i Rinkeby i maj.

År 2000 fick Connex anmärkningar om brister i ordergivning och oklarheter i säkerhetsarbetet.

I årets revision framkommer att flera brister kvarstår. En allvarlig dödsolycka inträffade vid Rådmansgatans tunnelbanestation 2002. Dåvarande Järnvägsinspektionen begärde en redovisning 2004 av vilka åtgärder Connex vidtagit. De fick till svar att en arbetsgrupp tillsatts. Vid årets revision togs frågan upp på nytt, ”men Connex har ännu inte presenterat en redovisning”, skriver Järnvägsstyrelsen.

I november förra året skedde två allvarliga urspårningar, dels i Vällingby, dels i Högdalen. Järnvägsstyrelsen begärde av Connex att dessa incidenter skulle utredas. ”Inget skriftligt svar har inkommit och det är oklart vem som utreder och om det är utrett”, skriver tillsynsmyndigheten.

Över huvud taget tycks det vara oklart vem som ansvarar för vad. Häri ligger entreprenadskapets dilemma – ingen tar något helhetsansvar.

Stockholms lokaltrafik upphandlar kollektivtrafik på uppdrag av Stockholms läns landsting. Connex fick ansvaret för tunnelbanan. Men ansvaret för infrastrukturen – spår och vagnar – tillhandahålls av SL-Infrastruktur. SL-I upphandlar underhåll och investeringar av underentreprenörer. Just nu är det Tågia AB som ansvarar för vagnparken. Tågia ägs av Connex, Bombardier och SL tillsammans.

Hänger du med?

Järnvägsstyrelsen påtalar dilemmat med en ordning där det finns en trafikhuvudman som upphandlar trafiken utifrån ett ekonomiskt tänk­ande, en spårinnehavare som tillika agerar som vagnägare samt ett underhållsbolag som underhåller vagnarna på uppdrag av trafik­entreprenören. Ansvaret för säkerheten blir minst sagt oklart. Vad säger trafiklandstings­rådet Anna Berger-Kettner (s) om detta?

Järnvägsstyrelsens rapport visar också på problemet med en auktoritär och toppstyrd organisation där de anställda inte blir delaktiga i säkerhetsarbetet.

”Förarnas engagemang ... är viktigt för att få ett bra resultat och ledningen brister i sin uppgift att engagera och entusiasmera förare och annan säkerhetspersonal till att inbegripas på ett aktivt sätt i säkerhetsarbetet”, står det.

I lönsamhetstänkandet ingår sällan sånt som säkerhet och medinflytande. Ekonomismen tränger ut samhällsansvaret.

Avreglering leder till ansvarslöshet.

Helle Klein

ARTIKELN HANDLAR OM