ÅSIKT

Biffen, bilen och bostaden

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Tsunami-katastrofen har tydligt visat hur beroende jordens invånare är av varandra.

Globaliseringen är ett faktum när det gäller allt ifrån ekonomi, livsstil och kommunikationer till naturkatastrofer.

Alldeles före jul kom ett delbetänkande från utredningen om hållbar konsumtion.

Miljödebattören Stefan Edman har fått regeringens uppdrag att utreda denna stora och angelägna framtidsfråga. Hans första delbetänkande – Hållbara laster – är spännande läsning.

”För välbeställda nationer som Sverige måste en kärnfråga vara hur vi under årtiondena framöver kan utveckla en mer solidarisk livsstil inom ramen för ”den globala byn”, skriver Edman. Det handlar om att producera och fördela välfärd med allt mindre ohälsa, miljöförstörelse och resursförbrukning. Genom ny effektiv teknik kan en långsiktigt hållbar produktion och konsumtion nås.

Utredningen berör tre stora områden: transporter, livsmedel och bostäder. Eller som Edman uttrycker det, ”bilen, biffen och bostaden”. Alla dessa livsviktiga samhällssektorer drar stora resurser både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Edman efterlyser en ”smartare och varsammare livsstil”.

Grunden är FN-konferensen i Rio 1992, där Agenda 21-arbetet startade och tänkande om hållbar utveckling kom upp på all världens regeringars dagordningar.

I Johannesburg 2002 beslutade ländernas regeringar att utveckla ett tioårigt program för att påskynda omställningen till hållbar konsumtion och produktion.

Man enades om att sociala och miljömässiga kostnader ska inkluderas i priset för varor och tjänster, satsningar på utbildning och information, främja offentlig upphandling som sprider och utvecklar miljöanpassade varor och tjänster samt att utveckla bra verktyg för konsumentupplysning som inbegriper hälsa och säkerhet.

Edmans slutbetänkande kommer i maj, men redan nu har han en rad konkreta förslag som regeringen bör ta till vara.

Bland annat föreslår han ett offentligt konsumtionsmål för ekologiska livsmedel (25 procent år 2010), statligt stöd till certifiering och lokal ekologisk livsmedelsproduktion, normer för maximal energiförbrukning per yta i nybyggnation.

Dessutom diskuterar Edman behovet av att via skatter och lagar styra bilparken mot mer energisnåla fordon.

”Hållbara laster” innehåller statistik över vår livsstil och våra konsumtionsmönster. Till utredningen finns också en hemsida (www.supersize.nu).

Den borde kunna användas av skolor och folkrörelser i ett folkbildande samtal med medborgarna om sambanden mellan global rättvisa, svensk tillväxt, hållbar utveckling och känsla av tillfredsställelse med livet.

Det handlar om att skapa ”konsumtion för en ljusare framtid”.

HK