ÅSIKT

Dags för ett grönare EU

En hållbar utveckling vänder miljöskulder till välfärdsvinster

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Statsminister Göran Persson kan, om han vill, bli historisk. Som ytterst ansvarig för EU-politiken den här våren har han möjlighet att styra unionen mot en hållbar utveckling”, skrev vi på ledarplats i mars. I morgon börjar EU:s toppmöte där en av huvudfrågorna blir att anta en europeisk hållbarhetsstrategi. USA:s nya miljöfientliga regim har haft det positiva med sig att EU blivit mer enigt och radikalt i miljödebatten. I klimatpolitiken är skillnaderna mellan EU och USA tydliga. President Bush har glädjande nog också fått motstånd från sitt eget näringsliv. Miljömedvetenheten bland företagare och konsumenter ökar. Den gröna efterfrågan växer. I dag presenterar miljökommissionär Margot Wallström ett förslag, BLICC (Business Leaders Initiative on Climate Change), som bygger på ett samarbete mellan europakommissionen och företagsledare i EU och USA.

Företagsledare mot växthuseffekt

Ett nätverk av tunga företagsledare driver kampen mot växthuseffekten inför toppmötet i Göteborg.

”Regeringar bör skapa incitament, så att det blir lönsamt att agera på ett miljövänligt sätt . . . Det som är negativt för miljön måste kosta mer – inte mindre – än de miljövänliga alternativen”, skrev företrädarna för nätverket på debattplats i Dagens Nyheter i tisdags.

Häri ligger dilemmat med EU:s miljö- och energipolitik. Flera radikala miljödokument har antagits. EU:s miljöministerråd beslutade exempelvis nyligen att år 2010 ska 12 procent av den totala energianvändningen bestå av förnyelsebar energi.

Men unionen saknar fortfarande styrinstrumenten. Så länge medlemsländerna inte enas om en hög gemensam koldioxidskatt finns risken för miljödumpning mellan länderna. Billig kolkraft från ett land kan slå ut miljövänlig elproduktion i ett annat.

En EU-strategi för hållbar utveckling måste innehålla en kombination av skatter, lagar och investeringar i ny miljövänlig teknik. På tio års sikt bör EU skapa det resurseffektiva Europa. Genom att ändra EU:s förordning om offentlig upphandling och tillåta en miljödriven konkurrens skulle snabbt en marknad skapas för gröna, energieffektiva produkter. Inför grön upphandling inom EU!

Om EU ska klara de klimatpolitiska målen måste koldioxidutsläppen minska rejält. Här är bilismen den stora boven. Det är dags att skapa den ekologiskt uthålliga mobiliteten. Det handlar dels om att få bilindustrin att satsa på den miljövänliga och energisnåla motorn, dels om att styra varutransporterna från lastbil till järnväg. EU bör ha som mål att skapa världens bästa järnvägsnät. En sådan investeringsstrategi bör kombineras med införandet av en grön kilometerskatt på tung trafik.

Konsumenternas ökade medvetenhet och krav på miljövänlig och hälsosam mat är en bra grund för den nödvändiga omläggningen av EU:s jordbrukspolitik. Det är hög tid att främja ekologisk småskalig produktion. Stöden till de långa, plågsamma djurtransporterna måste avskaffas. Utvidgningen och en förnyad jordbrukspolitik hör ihop.

Förhoppningsvis innebär Göteborgsmötet ett rejält kliv framåt mot ett grönt europeiskt folkhem. Häri ligger en av vår tids stora solidaritetsfrågor: solidariteten mellan nu levande och kommande generationer.