ÅSIKT

Friskolan ska vara öppen för alla

LEDARE

Brev till ledarredaktionen:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I ledaren ”I de lugnaste vatten” den 29 juni kritiserar Aftonbladet ett förslag i en promemoria om friskolor från utbildningsdepartementet.

Förslaget innebär samma villkor i kommunala och fristående skolor för elever med ett betydande stödbehov. En fristående skola kan inte utestänga en elev, om hemkommunen ger skolan erforderliga resurser.

I promemorian sägs vidare att det finns skäl för Skolverket att uppmärksamma företeelser som äventyrar kravet på att en fristående skola ska vara öppen för alla. Om en sådan brist inte avhjälps trots påpekande, utgör detta grund för att återkalla skolans godkännande/bidragsrätt.

Promemorian har remissbehandlats. En majoritet av dem som yttrat sig över förslaget tillstyrker. I höst lägger regeringen fram en proposition om fristående skolor. Då finns det grund för att bedöma om det slutliga förslaget är ett ”slag mot barn med särskilda behov.”

Sten Ljungdahl Kansliråd på utbildningsdepartementet

Svar: Det är utmärkt att utbildningsdepartementet betonar att en fristående skola inte kan utestänga en elev som är i behov av extra stöd om kommunen är beredd att betala.

Men promemorian vi diskuterar föreslår att undantag från denna princip får göras om en elev får ett omfattande stödbehov (på grund av en olycka till exempel) efter att eleven antagits till skolan och kommunen inte är beredd att lämna särskilt bidrag.

Detta bekymrar inte bara oss utan även barnombudsmannen som i sitt remissvar är mycket kritisk.

Förhoppningsvis finns förslaget inte med i regeringens proposition om friskolor i höst.

Ledarredaktionen