ÅSIKT

Alliansfrihet ska värna freden

Vänsterpartiet står vid sidan av

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Sverige är militärt alliansfritt, det är kärnan i den nya svenska säkerhetsdoktrinen men möjligheten att ställa sig neutral vid konflikter behålls.

Det gick inte att uppnå traditionell politisk enighet men en betryggande majoritet bestående av socialdemokraterna, moderaterna, kristdemokraterna och centerpartiet garanterar säkerhetsdoktrinen. Det betyder att säkerhetspolitiken ligger fast också vid ett regeringsskifte. Det är helt avgörande för trovärdigheten.

Nyckelmeningen i den nya doktrinen lyder ”Sverige är militärt alliansfritt”. Den öppnar inte dörren för ett Natomedlemskap som moderatledaren Bo Lundgren vill hävda. I stället betonas vår självständighet och förmåga att försvara vårt eget territorium och utifrån det bidra till stabilitet och säkerhet i vårt närområde.

Det hindrar inte att partierna deklarerar att gemenskap och samarbete med andra länder är det bästa sättet att möta hot mot fred och säkerhet i vår del av världen. I dag är det snarast en självklarhet. Mot internationell terrorism och omfattande IT-sabotage framstår svenska stridsflygplan och allmän värnplikt föga avskräckande.

Förlorade relevans

”Sveriges militära alliansfrihet, syftande till att vårt land skall kunna vara neutralt i händelse av krig i vårt närområde, består”, lyder den gamla doktrinen. Den har efter de omvälvande förändringar som sker med EU:s utvidgning och efter terrorattackerna den 11 september helt enkelt förlorat relevans. Med de baltiska staterna, Polen och andra ansökarländer snart inne i EU är det helt osannolikt att Sverige skulle kunna ställa sig neutralt i händelse av krig eller en terrorattack i dessa eller något annat EU-land.

I den nya texten sägs därför att neutralitetspolitiken historiskt gagnat oss väl. Fortfarande finns den som en möjlighet vid konflikter (sannolikt av annan karaktär än militära) men neutraliteten är inget huvudsyfte för alliansfriheten. På den punkten andas den nya säkerhetsdoktrinen välbehövlig realism.

Önsketänkande

Skrivningarna om neutralitetspolitiken ligger i linje med de beslut som den socialdemokratiska partikongressen nyligen fattade och med det nya partiprogrammet. Den tillfredsställer också centerns ambition att behålla Sveriges möjlighet att stå neutralt. Att moderaterna och folkpartiet vill tolka säkerhetsdoktrinen som ett steg mot Natomedlemskap är ett önsketänkande.

Trots tidigare kritik från vänsterpartiet är det något förvånande att partiet inte ställde upp bakom den nya doktrinen. Visserligen är partiet kritiskt mot att inte ha fått ingå i arbetet och mot nedtoningen av neutralitetspolitiken och beskrivningen av EU som en fredsgemenskap. Men med vänsterpartiets ambitioner att ingå i regeringen hade detta varit ett tillfälle att visa just regeringsduglighet och att partiet är att lita på också i utrikespolitiken. Så blev det inte. I stället bekräftade vänsterpartiet att de har en annan syn på säkerhetspolitiken och Sveriges ambition att aktivt delta i fredssamarbetet i Europa och i världen, än regeringen.

LA