ÅSIKT

En tredje väg efter den 11 september

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Händelserna den 11 september har gett den amerikanska högern möjlighet att göra det som den länge velat: säga upp obekväma avtal och fördrag, driva på den militära upprustningen, överge den globala rättsordningen och försvaga det internationella samarbetet.

”Det känns sannerligen cyniskt att säga det”, skriver William Pfaff i Herald Tribune. ”Men det är ingenting jämfört med administrationens cynism när de verkligen genomför det.”

Kriget mot terrorismen är ironiskt. Ett konstruerat skådespel med en klar början men med ovisst slut där skillnaden mellan krig och fred suddas ut. Detta krig skapar de problem man vill bekämpa, skärper motsättningarna i världen och legitimerar de mest brutala övergrepp på mänskliga rättigheter.

Västvärldens påstådda försvar av öppenhet och demokrati leder nu snarare till det motsatta: ökad informationsstyrning, slutenhet och nedmontering av rättsstatens principer.

Samtidigt har diskussionen om den globala terrorismens underliggande förhållanden hamnat i bakgrunden.

Att endast peka på fanatism och galenskap som den globala terrorismens grogrund är att förenkla bilden. Den ingår i den globala dynamiken och gynnas av det utanförskap och den desperation som gått hand i hand med den globala kapitalismens framväxt.

Informationssamhället har omvandlat det sociala och ekonomiska livet totalt. Förmågan att använda informationsteknologin är i dag en avgörande faktor för att skapa rikedom, makt och kunskap. Nätverk av kapital, arbetskraft, information och marknader förenar med teknikens hjälp värdefulla funktioner, personer och orter världen över.

Men som sociologen Emanuel Castells belyst kopplas samtidigt andra människor och territorier bort – som saknar värde och intresse i de globala finansnätens ögon. Följden blir social utstötning och ekonomisk irrelevans för samhällsskikt, stadsdelar, regioner och hela länder. Fattiga och våldsdrabbade områden blir tillflyktsorter och rekryteringsbaser för terroristnätverk.

Ett långsiktigt säkerhetstänkande måste därför starta med en kritisk globaliseringsdiskussion. Med insikten om att en tryggare värld endast går att skapa genom en bredare känsla av global samhörighet – och genom att världens resurser fördelas mer jämlikt.

I stället för en bräcklig militärstrategisk allians krävs stärkta och reformerade globala institutioner som på allvar kan ta itu med de strukturella förhållanden som alstrar misär och utanförskap. Som slår vakt om den internationella rätten och har möjlighet att agera i de konflikter som ständigt blossar upp.

Sverige skulle kunna bli en drivande kraft för en tredje väg efter den 11 september. Genom att ta de mänskliga rättigheterna i försvar, mana till besinning, kräva utökat globalt samarbete och vägra acceptera en destruktiv krigsretorik.

Johan Lindahl

ARTIKELN HANDLAR OM