ÅSIKT

SAP måste komma över sin ängslan

Federalismen är ett sätt att kontrollera EU:s makt

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Centern gjorde en viktig insats för den svenska debatten om Europa när man antog federalismen som princip för sin EU-politik.

Inte för att det har saknats röster som talar för federalismen. Tidskriften Arena publicerade nyligen 12 radikala inlägg som talade för ett Europa som utgår ifrån federalismens principer. Ett Europa där makten utgår underifrån, där det finns en tydlig maktfördelning och regler för folkstyret både i stat och överstat.

Nya förutsättningar i debatten

Bland de svenska partierna har folkpartiet länge drivit en federalistisk linje och både inom socialdemokratin och vänsterpartiet finns liknande ståndpunkter representerade.

Den stora poängen med centerstämmans beslut är att federalisterna nu kan påräkna visst stöd från en djupt förankrad folklig rörelse. Det är nytt. Det är modigt. Det stöper om förutsättningarna för den svenska EU-debatten.

Frågan är när det stora folkrörelsepartiet socialdemokratin ska komma över sin ängslan inför federalismen? Hittills har arbetarrörelsen varit fast i den svenska bilden av begreppet – en superstat som sätter sig på nationernas självbestämmande. Och eftersom folkopinionen på goda grunder är emot detta har man ryggat inför debatten.

Det går inte längre.

Vi är nämligen på väg att få ett mäktigare EU, alldeles oberoende av vilket ordval man använder för att beskriva en sådan ordning. Snart kommer alla beslut i EU:s ministerråd att fattas med kvalificerad majoritet, möjligen undantaget utrikes- och säkerhetspolitiken.

Ett enskilt medlemsland kan i allt mindre utsträckning blockera beslut genom att lägga in sitt veto. Samtidigt föreslår EU-konventet att europaparlamentet ska få ökad makt över beslutsfattandet inom unionen, bland annat genom utvidgat inflytande över asyl- och migrationsfrågorna.

Bra med ökad överstalighet

Om EU:s ministerråd får en permanent ordförande (som den svenska regeringen vill) är det ytterligare ett steg på vägen mot en starkare överstatlig struktur, fast med medlemsstaternas regeringar som motor.

Den ökade överstatligheten är bra. Den ökar politikens möjligheter att påverka samhällsutvecklingen.

Men ökad överstat kräver också nya demokratiska kontrollmekanismer. Hur ska de regler om maktfördelning se ut som förhindrar superstatens framväxt? För oss som anser att Sverige, Europa och världen behöver ett politiskt starkt, öppet och demokratiskt EU är federalismen ett rimligt svar.

JB