ÅSIKT

Vägtrafiken måste stå för kostnaderna

Dagens trafikinfarkt är ett hot både mot miljön och mot tillväxten

Foto: AFP
Under 90-talet ökade godstrafiken inom EU med 44 procent. Det är en viktig förklaring till övergödningen av Östersjön och till det stora antalet döda i trafiken.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Lastbilsköerna stånkar fram på Europas vägar även denna sommar. Godstrafiken inom EU ökade med 44 procent under 1990-talet och fortsätter att växa. Det är en viktig förklaring både till övergödningen av Östersjön och till den stora mängden dödsfall i trafiken.

Trafikolyckor är den vanligaste dödsorsaken för européer under 45 år, skriver Europeiska miljömyndigheten EEA i rapporten ”Europe’s environment”. Där konstateras också att transportsektorns påverkan på miljön ökar dramatiskt.

Mönster som måste brytas

EU-toppmötet i Göteborg våren 2001 enades om att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökande transporter måste brytas. Ett viktigt sätt är att låta de samhällsekonomiska kostnaderna för olyckor och miljöskador märkas bättre för dem som använder vägarna. Det kan till exempel handla om att ta ut rörliga avgifter per körd kilometer i stället för fasta fordonsskatter. EU-kommissionen och transportministrarna har vid flera tillfällen förespråkat sådana åtgärder.

Därför är besvikelsen stor över det förslag om vägavgifter som EU-kommissionen lade fram den 23 juli. Förslaget omfattar i princip bara de stora transeuropeiska motorvägarna. Kostnaderna för miljöskador som övergödning och försurning får inte räknas med i genomsnittspriset. Avgifterna får inte heller ta hänsyn till hur mycket lastbilarna påverkar klimatet. Intäkterna måste gå tillbaka till trafikinvesteringar och får inte användas för exempelvis bättre sjukvård, även om det visar sig mer angeläget.

Hot mot miljön och tillväxten

Dagens trafikinfarkt är ett hot både mot miljön och mot tillväxten. En studie av två forskningsinstitut (Infras i Zürich och IWW i Karlsruhe) kommer till slutsatsen att den samhällsekonomiska kostnaden uppgår till hela 8 procent av EU:s BNP.

Den ansvariga kommissionären Loyola de Palacio står passiv inför situationen och tycks mest ha lyssnat till åkerilobbyn. Det är med viss rätt hon blivit dödskallemärkt av den europeiska miljörörelsen.

Den svenska regeringen anser att olyckor och miljöskador ska synas bättre i trafikens kostnader. Transportminister Ulrica Messing bör se till att det återspeglas i de svenska positionerna, när förhandlingarna mellan medlemsländerna börjar i höst.

Säg nej till förslaget

En bra början vore att utgå från samma modell som för järnvägstrafiken. Lastbilsavgifterna bör motsvara de rörliga kostnaderna för slitage, olyckor, miljö och trängsel och användas där de gör störst samhällsekonomisk nytta. Säg nej till kommissionens förslag, vars huvudsyfte verkar vara att finansiera nya motorvägar.

ME