ÅSIKT

Integration – en fråga om rättvisa

Foto: PER NYLANDER
LEDER ARBETSGRUPP Mona Sahlin leder den socialdemokratiska arbetsgrupp som ska formulera framtidens integrationspolitik. Gruppens rapport ställer viktiga frågor om samhällsnormer, diskriminering och segregation.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

”En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ju ingenting med mänskliga kvalitéer att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde.”
Socialdemokratins samhällsanalys måste utgå från att dagens klasskillnader har en viktig etnisk dimension.

Olof Palmes ord från 1965 är aktuella också i dag. En rad studier visar på en omfattande etnisk diskriminering i det svenska samhället. Det är en viktig förklaring till att så många människor med utländsk bakgrund inte får jobb. Andra arbetar i yrken där deras kompetens inte tas till vara.

Vi blir alla förlorare när några ställs utanför det gemensamma samhällsbygget. Det beskrivs på ett utmärkt sätt i det socialdemokratiska rådslagsmaterial om integration som presenterades i fredags. Gruppen, som leds av Mona Sahlin, ställer frågor om de normer som präglar vårt samhälle, om hur diskriminering och segregation ska motverkas. ”Sverige har inte råd – framför allt inte mänskligt, men heller inte ekonomiskt – att människor blir kvar i utanförskap”, står det att läsa.

Den socialdemokratiska extrakongressen i april har tillväxt som huvudtema. Materialet om integration är tydligare än andra delar av rådslaget om de klyftor som fortfarande präglar det svenska samhället, om fattigdomen och utsattheten. Den verklighetsbilden bör stå i centrum för arbetet med socialdemokratins framtidsprogram. När människor inte får chansen att växa förlorar Sverige också möjligheter till ekonomisk utveckling.

Tydliga samband

Integrationspolitiken handlar i grunden om rättvisa och jämlikhet, skriver gruppen. Sambanden kan beskrivas ännu tydligare. Många invandrare har låglönejobb med dålig arbetsmiljö. Därmed blir också fackliga låglönesatsningar och maktförhållandena i arbetslivet viktiga för integrationen. Socialdemokratins samhällsanalys måste utgå från att dagens klasskillnader har en viktig etnisk dimension.

Stora insatser

Föreningar och eldsjälar gör stora insatser för att bryta segregationen. Mona Sahlins grupp ägnar stort utrymme åt den offentliga sektorns insatser, men skriver inte tillräckligt om hur folkrörelserna kan få bättre förutsättningar eller om stödet till nya initiativ i förorterna. Rådslagsmaterialet kunde också vara tydligare i sin kritik mot att så få svenskar med utländsk bakgrund har framträdande positioner inom den fackliga rörelsen och i det socialdemokratiska partiet.

Sammantaget är ändå rådslaget om integration en spännande början på en av extrakongressens centrala debatter: hur ska det svenska samhällsbygget bli en gemensam uppgift, där alla kan och får bidra till tillväxt och välfärd?

ME