ÅSIKT

Det gäller makten

De grundläggande motsättningarna på arbetsmarknaden finns kvar

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: STEFAN MATTSSON
Elektrikernas fack har sagt upp avtalet och varslat om konflikt från den 10 maj. Om ingen lösning nåtts innan dess tas ett trettiotal stora industriarbetsplatser ut i strejk.

30 APRIL 2004.Inför årets avtalsrörelse fanns det många som kände oro för den svenska arbetsmarknaden. Skulle parterna klara av en lönebildning som inte utmanade den låga inflationen, konkurrenskraften eller sysselsättningen, men som samtidigt kunde ge löntagarna höjda reallöner?

Oron handlade också om hur samordningen mellan olika fackliga organisationer skulle fungera, inte minst i ljuset av de interna motsättningar som blottlades efter Kommunals konflikt för ett år sedan. Den handlade om hur förhandlingssystemet skulle påverkas av lågkonjunkturen, liksom av resultatet av folkomröstningen om euron.

I dag har vi fått svar på den frågan. Trots motsättningar i viktiga principfrågor har avtalen för större delen av arbetsmarknaden slutits utan konflikter. Senast igår fick de anställda på bilverkstäderna ett nytt avtal. Parterna på arbetsmarknaden tar ansvar, den svenska modellen håller och svensk lönebildning fungerar.

Det hindrar inte att det fortfarande finns olösta problem. Fackförbundet Sekohar precis avslutat en strejk för anställda vid vägbyggen. Konflikten rörde inte i första hand lönerna, utan det lokala fackliga arbetet.

Seko ville att den fackliga organisationen skulle ha bättre kontroll över vem som företräder medlemmarna i lokala förhandlingar.

Från arbetsgivarna framställdes det som ett utslag av organisationsegoism.

I själva verket kan det tvärt om ses som en kamp för kärnan i en demokratisk organisation, att det är de företrädare som valts och som kan ställas till ansvar som också ska utöva organisationens myndighet. Under alla förhållanden fick Seko igenom sina krav, och arbetet på landets vägbyggen pågår åter.

Värre ser det ut för elektrikerna. Facket har sagt upp avtalet och varslat om konflikt från den 10 maj. Om ingen lösning nåtts innan dess tas ett trettiotal stora industriarbetsplatser ut i strejk.

Dessutom har Elektrikerförbundet varslat om total blockad mot övertid. I går utsågs medlare.

Också elektrikerförhandlingarna rör maktfrågor. Dels handlar det om anställningstryggheten, där facket menar att arbetsgivarna i praktiken vill sätta turordningsreglerna ur spel, dels om löneformen. Elektrikerna menar att det ackordslönesystem som tillämpas lägger grunden för rättvisa löner. Arbetsgivarna vill sedan länge komma ifrån systemet.

Det är alltså för tidigt att avskriva maktfrågorna som en källa till konflikter på svensk arbetsmarknad.

Trots att 2004 års avtalsrörelse i långa stycken utmärkts av snabba uppgörelser finns den grundläggande motsättningen mellan arbete och kapital kvar.

IP