ÅSIKT

Nya regler hotar ideella biståndet

Foto: BJÖRN LINDAHL
TERRORISTSTÄMPLAS? Skulle Rädda Barnens minvarningsprogram i Jemen ha kunnat stoppas i jakten på pengar till terroristorganisationer? De föreslagna reglerna innebär begränsningar av frivilligorganisationernas möjligheter att arbeta fritt.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Kriget mot terrorismen hotar det svenska föreningslivet. Svenska Dagbladet har avslöjat ett förslag från FATF (Financial action task force on money laundring) som skulle leda till en långtgående myndighetsövervakning av den ideella sektorn.

FATF bildades i slutet av 1980-talet. Världens sju rikaste länder var då bekymrade över det växande problemet med penningtvätt. Sverige är ett av 31 medlemsländer. Efter 11 september har FATF:s verksamhet riktats in på att bekämpa finansieringen av terrorism.

FATF vill att länderna inför stark reglering av de ideella organisationer som arbetar med bistånd. Justitiedepartementet bereder ärendet.

Massiv kritik

Kritiken mot förslaget är massiv från bistånds-Sverige. Det är förståe-ligt. I Sverige regleras inte frivilligorganisationerna på samma sätt som sker i många andra länder. Tvärtom har vi en tradition av att föreningslivet ska ha en fri och oberoende ställning gentemot staten. Häri ligger folkrörelsedemokratins själ.

Viktigt komplement

När det gäller biståndsverksamheten är just frivilligorganisationer som Rädda Barnen, Diakonia, Afrikagrupperna, Olof Palmes internationella center med flera ett viktigt komplement till statens biståndsarbete. Ofta kan biståndsorganisationerna komma in i slutna länder och arbeta humanitärt just på grund av att de inte representerar svenska staten.

FATF vill att alla organisationers inre förhållanden ska kartläggas och redovisas. Alla planerade biståndsutbetalningar ska redovisas i förväg. All bokföring ska arkiveras och finnas tillgänglig för en särskild kontrollmyndighet.

Detta skulle drastiskt inskränka frivilligorganisationernas möjlighet att arbeta internationellt. Förutom att den ökade byråkratiseringen kommer att bli ett resursproblem skulle biståndet i allt mindre utsträckning ”träffa rätt”. Om verksamheten ska kartläggas och offentliggöras i förväg så är risken stor att anti-demokratiska regimer kan stoppa stöd till ”icke önskvärda organisationer”.

Varje seriös biståndsorganisation arbetar ständigt med kontroll av vart pengarna går och hur de används – självregleringen ligger i organisationernas eget intresse. Det handlar om biståndets trovärdighet.

Bistånd till oppositonen

Många biståndsorganisationer samarbetar med organisationer som arbetar för förändring i opposition mot sina regeringar. Ska de klassas som terrorister?

”Under Milosevics tid försåg vi människorättsorganisationer, fristående medier och kulturinstitutioner med pengar. Med det här förslaget omöjliggörs sådant arbete”, säger Svenska Helsingforskommittén till Svenska Dagbladet.

Regeringen måste värna Sveriges folkrörelsekultur och aktivt motverka att FATF:s förslag blir verklighet.

HK