ÅSIKT

Fackets bytesförslag är bra för alla parter

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Inför sommarens kongress lanserar LO i dag skriften "Bättre byten", ett försök att peka ut framtidens utmaningar och de strategier fackföreningsrörelsen kan tillämpa för att möta dem. Mindre tvärsäkert och mer analyserande än till exempel de riktlinjer som just klubbats igenom av den socialdemokratiska kongressen.

Rapporten identifierar nio utvecklingslinjer, tendenser skriver LO, i det svenska samhället. Det handlar om fortsatt arbetslöshet och om att allt färre arbetar i varuproduktionen medan allt fler producerar tjänster. Men framför allt handlar det om effekterna av en allt starkare internationalisering.

Besluten fattas allt oftare utanför Sveriges gränser, EU utvidgas och en allt större del av den svenska befolkningen har sina rötter i något annat land.

Det är en riktig beskrivning. Just därför är det lite märkligt att LO valt att lägga riktlinjerna för det internationella fackliga arbete som måste bli en allt viktigare del av organisationens uppdrag utanför strategidokumentet.

Ändå är det tydligt att det är en facklig rörelse med ett nytt självförtroende som talar inför den kommande kongressen, och det finns orsaker till självsäkerhet.

Årets avtalsförhandlingar har i stort följt de planer som de fackliga organisationerna drog upp. Låga nominella lönelyft men reallöneutveckling och låglönesatsningar var strategin, och även om det fortfarande finns risk för konflikter för till exempel Seko har resultaten i stort blivit de planerade. Under vintern har LO dessutom slutit ett omställningsavtal direkt med Svenskt Näringsliv, det första centrala avtalet direkt med LO sedan organisationen ersatte Saf.

När dammet lagt sig efter den infekterade debatten om övergångsregler kommer ett resultat att stå kvar. Det finns nu en politisk majoritet för LO:s krav på reformer för att bringa ordning och reda på arbetsmarknaden. Dessutom kommer regeringen i veckan att tillsätta en utredning om rätten att arbeta heltid, och en lagrådsremiss om stärkt anställningsskydd kommer i maj.

Efter en lång tid av reträtter har facket ett visst initiativ i debatten.

Kanske är det därför LO också vågar sig på att föreslå ett nytt samhällskontrakt, ett byte.

För arbetsgivarna skulle ett sådant innebära nya samarbetsavtal för att åstadkomma stabila lösningar och långsiktig lönsamhet. En utveckling tvärt emot planerna på en total decentralisering och avreglering som fortfarande tycks leva på vissa håll.

Ett nytt samhällskontrakt skulle också inkludera politiken. Då handlar det om att utveckla välfärdssystemen, men också om ett större ansvar för den ekonomiska utvecklingen. LO har sedan tidigare kritiserat konstruktionen av utgiftstaken och ställt krav på en sysselsättningsmarginal.

Det måste kort sagt finnas utrymme för konjunkturpolitik, också i en låginflationsekonomi.

På de villkoren tror sig den svenska fackföreningsrörelsen fortfarande ha styrka nog att erbjuda arbetsfred och ett stöd för modernisering och strukturomvandling.

Det är ett byte som borde vara lockande, för alla parter.

Ingvar Persson