ÅSIKT

Kvinnovåldet kan stoppas

Trots att mäns våld mot kvinnor under lång tid varit en av de mest debatterade samhällsfrågorna ökar inte andelen uppklarade fall.

Foto: PER BJÖRN
Mer hjälp till misshandlade kvinnor En viktig slutsats i Brås rapport är att det behövs fler instanser dit kvinnor kan vända sig när de utsatts för våld.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

16 december 2008. Varje år avlider i snitt 17 kvinnor i Sverige efter att ha utsatts för våld av en man de har eller har haft en nära relation till. Antalet anmälda fall där kvinnor misshandlats av en närstående man har ökat under flera år och ligger nu nära 20 000 om året.

I en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, granskas hur fyra olika polismyndigheter utreder anmälda fall av kvinnomisshandel. Bara drygt 30 procent av alla anmälningar leder till att brottet klaras upp.

Inget genomslag

Trots att mäns våld mot kvinnor under lång tid varit en av de mest debatterade samhällsfrågorna ökar inte andelen uppklarade fall. Den politiska debatten har hittills inte fått något större genomslag i polisens arbete. Ändå finns kunskaperna om vad som borde göras, och erfarenheter som visar att det fungerar. Med några grundläggande förbättringar skulle andelen uppklarade brott kunna stiga till 50 procent, menar utredarna på Brå.

Kronobergspolisen undantag

Rapporten från Brå beskriver hur kulturskillnader inom olika polismyndigheter leder till en högre eller lägre andel uppklarade brott. Polismyndigheten i Kronoberg, som lyfts fram som ett föredöme, klarade under perioden 2000 till 2006 upp 39 procent av alla anmälda fall. I Blekinge var siffran för samma period 18 procent.

Vad är det då poliserna i Kronoberg gör? Det handlar om saker som borde vara självklarheter, men som alldeles för sällan är det. Att dokumentera offrens skador, att genomföra förhör med de vittnen som ofta finns och som kan bidra med viktig stödbevisning, att snabbt gripa och förhöra den misstänkte gärningsmannen. De behandlar helt enkelt våld mot kvinnor som ett brott.

En orsak till de dåliga utredningarna är att polisen ofta felaktigt gör bedömningen att det anmälda brottet inte kommer leda till åtal och fällande dom.

Prioritera kvinnor högre

En viktig slutsats i Brås rapport är att det behövs fler instanser dit kvinnor kan vända sig när de utsatts för våld.

Polisens utredande roll måste kompletteras med människor som har som uppdrag att stödja kvinnor under och efter en rättslig process. Om målet är att minska förekomsten av våld mot kvinnor måste man underlätta för de drabbade att våga vittna.

Här finns fortfarande mycket kvar att göra. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS, uppger att man på grund av platsbrist bara kunde ta emot hälften av de kvinnor som sökte skyddat boende under 2007.

Av Brås rapport kan man dra två viktiga slutsatser. Att mäns våld mot kvinnor går att stoppa. Och att polisen måste prioritera våldet som drabbar kvinnor högre.

JJ