Stor risk för fortsatta datorproblem i NB

Nordbanken lever med fyra olika IT-system efter de nordiska bankfusionerna

MIN EKONOMI

Nordbankens problem med bankomaterna är toppen av ett isberg.

Nu varnar branschbedömare för att Nordea-koncernen har problem med IT-samordningen mellan bankerna i de fyra nordiska länderna.

Nordea har överskattat möjligheterna att skapa IT-synergier mellan bankerna i de nordiska länderna, skriver den danska tidingen Ökonomisk Ugebrev och hänvisar till såväl aktieanalytiker som IT-experter.

Problemen med att sammanlänka fyra olika system, fyra olika språk och lagstiftningar har gravt underskattats. Bland annat kommer det att ta tre-fem år att få ett enhetligt system för ekonomi och administration, heter det.

Nytt system byggs steg för steg

Men Nordeas vice VD Bo Harald säger till Ekonomi24 att tanken aldrig har varit att snabbt bygga ett system för hela koncernen.

- Det är inte realistiskt att bygga ett helt nytt enormt stort system, det är väldigt komplicerat. Man måste ta det här steg för steg. Vi ska bygga en gemensam internet-plattform som ska fungera som länk eller mellanled mellan de olika bankernas system. Så har vi tänkt göra hela tiden, och vi räknar fortfarande med att kunna leverera de utlovade synergierna (2,5-3 miljarder per år i ett 3-års perspektiv), säger han.

Kommer ni någonsin att ha ett enhetligt system?

- Det är mindre sannolikt, om vi uppnår en funktionalitet och kundnytta med sammanlänkade system.

Vari ligger besparingarna på IT-sidan om ni inte har ett gemensamt IT-system?

- Produktutveckling och inköp bland annat.

När skall den nya plattformen vara färdig?

- Det är inte klart, men vi har en pilot och det är klart att BEA (den amerikanska leverantören) skall leverera plattformen.

Långt till fullständig samordning

Samtidigt som Nordea allt tydligare profilerar sig som en koncern kan man ännu inte, drygt tre år efter fusionen med Merita, göra en transaktion i realtid mellan Nordbanken och Meritabanken.

En betalning inom Norden i Nordea är numera framme följande dag, tidigare tog det tre dagar. Vissa av de riktigt stora kunderna som för över stora belopp kan ibland få transaktionen genomförd över dagen. Privatkunderna kan nu också göra gratis automatuttag i både Finland och Sverige oavsett var kortet är utställt.

Nordea fortsätter bestå av fyra banker

Men Nordea består idag av fyra olika banker i fyra olika länder. Nordbanken, Merita, Kreditkassen och Unibank är skilda juridiska enheter och varumärken, och så kommer det att vara under överskådlig framtid.

- Tidpunkten för när Nordea blir en legal enhet är inte fastställd. Men jag förställer mig att de nordiska ländernas lagstiftning kommer att närma sig varandra, precis som sker inom EU, och sådnana här stora fusioner som de vi genomfört kan driva på utvecklingen.

Var kommer bolagets juridiska hemvist att ligga?

- Det beror på var det är bäst för aktieägarna, ur skattemässig och legat aspekt.

Läs mer

Lotta Engzell-Larsson/Ekonomi24