Miljardsmällar i Investors rapport    

MIN EKONOMI

Nya investeringar blev en ordentlig plump i Investors bokslut för 2000. Sammantaget görs nedskrivningar på 2,7 miljarder kronor, varav hälften avser nya investeringar och hälften avser innehavet i Volvo.

Som plåster på såren får aktieägarna en extra utdelning på 2,50 kronor utöver den ordinarie på 3 kronor.

I samband med att Investor i augusti 1999 gick med på att sälja Scania till Volvo förband man sig att köpa Volvo-aktier. Totalt hann Investor köpa aktier för drygt 5 miljarder kronor innan EU-kommissionen stoppade affären. Samtidigt sjönk Volvos aktiekurs kraftigt vilket nu tvingar Investor att skriva ned innehavet med 1,5 miljarder.

Vilka av de nya investeringar som skrivs ner framgår inte men sannolikt ingår Bredbandsbolaget och K-World där.

Effekten av nedskrivningarna har delvis kompenserat av en uppskrivning av värdet på förlagslånet i Saab som nu bokförts till drygt 4 miljarder kronor jämfört med 2,9 miljarder kronor i niomånaderesrapporten.

Sammantaget redovisar Investor ett substansvärde på 149 miljarder kronor jämfört med 153 miljarder kronor för ett år sedan. Per aktie motsvarar det 186 kronor (191 kronor). Då har en stark utveckling för Astra Zeneca, SEB och OM kompenserat för kursfallen i bland annat Ericsson.

Minskad rabatt

Nedskrivningar och en svag värdeutveckling på börsen till trots kan aktieägarna ta Investors rapport med ro. Investor-aktien har nämligen utvecklats mycket starkt under året jämfört med Stockholmsbörsen som helhet. Investoraktiens totalavkastning, summan av utdelningar och kurstillväxt, uppgick till 20 procent. Investors substansrabatt uppgick vid årsskiftet till 24 procent jämfört med 39 procent för ett årsedan.

Själva rapporten från Investor är annars totalt nyhetsfattig. På börsen har Investors VD Marcus Wallenberg inte gjort några nya affärer över huvudtaget. Det märks tydligt på Investors finansiella ställning. Skuldsättningen är nu nere i låga sex procent jämfört med 11 procent för ett år sedan. Den finansiella beredskapen för exempelvis investeringar på flera miljarder kronor i Investors 3G-nät, Hi3G, är därmed stor. Noterbart är att innehavet i Syngenta, Astra Zenecas agrokemidel, hanteras som övrig investering och hamnar i samma sällskap som aktierna i Volvo och Saabs förlagslån. Här ligger totalt 14 miljarder kronor.

Tre miljarder dollar att investera

I Investor Growth Capital har det gjorts sex nya investeringar, tre inom IT och tre inom hälsovård. Sammantaget uppgår värdet av Investors nya investeringar, inkluderande samtliga innehav i Growth Capital, Investor Capital Partners och riskkapitalfonden EQT, till 11,7 miljarder kronor jämfört med 13,7 miljarder kronor i niomånadersrapporten. Totalt har tre miljarder dollar allokerats för dessa verksamheter.

För Grand Hotel förbättrades resultatet med 51 mkr till 67 mkr. Fjolårets resultat drogs ned av bland annat förluster i samband med försäljningar.

Investor uppger i samband med rapporten att bolaget har för avsikt att be bolagsstämman om bemyndigande om att förlänga möjligheten att återköpa aktier

Läs mer om Investor

Sophie Nachemson-Ekwall/Ekonomi24

ARTIKELN HANDLAR OM