Framfab sparkar 400 anställda

Nu drar bolaget i bromsen efter brakförlust på 400 miljoner kronor

MIN EKONOMI

Framfab redovisar ett väsentligt sämre resultat än väntat och gör 400 miljoner kronor i förlust för helåret 2000.

Nu renodlas verksamheten och 400 anställda sägs upp för att komma tillrätta med problemen.

IT-konsulten Framfab fortsätter redovisa kraftiga förluster och för helåret 2000 landade resultatet efter finansnetto på minus 2,2 miljarder kronor. Rörelseresultatet efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar, EBITA, blev -415 miljoner kronor, vilket var betydligt sämre än analytikernas prognoser som, enligt SME, låg på en förlust på 250 miljoner kronor.

Omsättningen låg dock i linje med förväntningarna och ökade från 355 Mkr under 1999 till drygt 1 467 miljoner kronor miljarder kronor vilket betydligt mer i linje med förväntningarna som låg på 1 490 miljoner kronor.

Goodwillsmäll på 1,8 miljarder

I rapporten meddelas även att man skriver ner företagets omdiskuterade goodwillpost med 1,8 miljarder kronor, som en konsekvens av marknadens omvärdering av IT- och internetsektorn. Dessutom görs en nedskrivning av övriga immateriella anläggningstillgångar på 6,8 miljoner kronor.

Framfab har ett tufft år bakom sig. Förklaringen till resultatet anges vara att marknaden generellt mattats av och att Framfab haft en överkapacitet och ”otillräckligt fokuserad försäljningsorganisation”

Allt annat än Internetverksamhet säljs

Den framtida ledstjärnan är renodling och ett antal åtgärder står på agendan i detta arbete. Tyngdpunkten i arbetet ligger på internetkonsulting och i princip kommer allt därutöver att avyttras. Sidoverksamheterna Framfab Integration och Framfab IT-Consulting har sålts för sammanlagt 170 miljoner kronor och en försäljning av Driftsbolaget står på agendan. I samband med det upphör affärsområdena Framfab Boosters, som lanserades så sent som i samband med förra kvartalsrapporten, och ersätts av Framfab Business Partners. I detta nya bolag kommer samtliga av Framfabs kvarvarande innehav i kuvösföretag, joint ventures och andra verksamheter samlas. Chef för bolaget blir Göran Westling, hittillsvarande vice vd för Framfab Boosters.

Totalt 400 jobb försvinner

Vidare kommer ytterligare 400 personer att sägas upp i konsultrörelsen, varav 200 i Sverige och 200 utomlands – dock ej uttalat i vilka länder. Framfab Labs, dit koncernens grundare Jonas Birgersson numera är förpassad, kommer att brytas ut och tillsammans med Framfab Software bilda ett eget bolag som ska externfinaniseras. Diskussioner med externa finansiärer uppges påbörjade och den totala finansieringen beräknas vara löst under andra kvartalet 2001.

Försäljningen i en svenska konsultrörelsen minskade under fjärde kvartalet på grund av låg affärsvolym, för hög rekryteringstakt under föregående kvartal samt snabba förändringar i marknadssituationen. Johan Walls åtgärdsprogram, som sjösattes i samband med att han äntrade VD-stolen i november, rapporteras ha gått enligt plan.

Långt kvar till lönsamhet

Även utlandsverksamhetens omsättning och lönsamhet försämrades kraftigt under årets sista kvartal, främst på grund av överkapacitet och att den avmattning som redan drabbade bolaget i Sverige börjar synas på de utländska marknaderna.

Johan Wall utlovar inte några större ljusningar inför 2001. Istället befarar Framfab att höstens negativa marknadsutveckling kommer att sprida sig ytterligare till de europeiska marknader som ännu inte drabbats Baserat på detta, skriver man i rapporten, tror företaget att operativ lönsamhet kommer att uppnås någon gång under fjärde kvartalet 2001. 

Lotta Edling/Ekonomi24