Sänk skatten i sista minuten

23 tips från A till U

MIN EKONOMI

Ligger du under eller över? Här har vi samlat ihop 23 tips – från skattesänkarknepet ackumulerad inkomst till hur du ska göra med ditt utlandsjobb.

Ackumulerad inkomst Vissa inkomster under Tjänst kan du fördela på flera år (max tio) för att få lägre statlig skatt. Exempel är retroaktiv pension, avgångsvederlag och utbetalningar från vinstandelsstiftelse.

Tre villkor måste uppfyllas:

 Inkomsten måste hänföra sig till minst två år.

 Den måste vara minst 50 000 kronor.

 Den beskattningsbara förvärvsinkomsten 2001 måste vara minst 282 600 kronor.

Du ansöker under Övriga upplysningar i Särskild självdeklaration. Skriv till exempel så här: ”Jag begär att min inkomst från Företaget AB ska fördelas på flera år enligt reglerna för ackumulerad inkomst. Inkomsten är avgångsvederlag. Jag har jobbat i företaget i åtta år.”

Anstånd med deklarationen kan du få om du är sjuk, är ute och reser eller inte har fått alla papper som behövs. Ansökan ska du göra senast tio dagar före sista deklarationsdag, helst på en speciell blankett som finns på skattekontoret. Ett par veckors anstånd kan du få utan större problem. För längre tid bör du ha starkare skäl.

Anstånd med underskottet på ditt skattekonto (som förr hette kvarskatt) kan du få om det finns synnerliga skäl för att du inte kan betala. Det kan vara sjukdom, militärtjänst, arbetslöshet eller stor försörjningsbörda.

Du kan också få anstånd om du begärt omprövning hos skattemyndigheten eller överklagat till domstol.

Vid anstånd måste du betala kostnadsränta, 4 procent. Den är inte avdragsgill.

Basbeloppet mäter inflationstakten och beräknas på flera sätt. Vanligast är prisbasbeloppet som används för att bestämma sjukpenning, maximalt avdrag för pensionsförsäkring, grundavdrag och brytpunkt för statlig skatt. Det är 36 600 kronor för inkomstår 2000. Ett förhöjt prisbasbelopp används bland annat vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten. Det är 37 300 kronor inkomstår 2000.

Begränsningsregeln innebär att ingen ska betala mer än 60 procent av sin inkomst i sammanlagd inkomst- och förmögenhetsskatt. Skattemyndigheten räknar automatiskt ut hur regeln sänker skatten.

Beskattningsbar förvärvsinkomst Inkomst av tjänst och näringsverksamhet efter allmänna avdrag, avdrag för pensionsavgift och grundavdrag. Det vill säga det du betalar inkomstskatt för.

Beskattningsår Detsamma som inkomstår, alltså det år då man har haft inkomsterna. Den deklaration du gör nu gäller beskattningsår 2000.

Brytpunkter Den första går vid en beskattningsbar förvärvsinkomst på 232 000 kronor. Gränsen för den taxerade inkomsten, går vid 254 600 kronor. På inkomster över den första brytpunkten betalar man 20 procent i statlig skatt.

Den andra går vid en beskattningsbar inkomst på 374 000 kronor eller en taxerad inkomst på 398 600 kronor. Däröver betalas 25 procents statlig skatt.

Courtage Avgift som banker och fondmäklare tar ut när du säljer aktier eller andra värdepapper. Dra av den när du räknar ut reavinsten.

Dödsboet omfattar den avlidnes tillgångar och skulder. För dödsåret ska den avlidne och dödsboet lämna en och samma deklaration.

För en person som har avlidit under 2000 gäller samma regler som om personen hade levt hela året.

För ett dödsbo efter någon som avled före 2000 och som inte har skiftats (arvingarna har inte fått ut sitt arv) gäller:

Om dödsboet inte har haft några andra inkomster under 2000 än ränta eller utdelningar som A-skatt ska betalas för behöver dödsboet inte deklarera.

Har det andra inkomster måste dödsboet deklarera om bruttoinkomsten är minst 100 kronor eller om förmögenheten översteg 900 000 kronor den 31/12 2000.

Deklaration ska lämnas om underlag för fastighetsskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt ska fastställas.

Dödsbo för senare år än dödsåret får inget grundavdrag.

F-skatt Aktiebolag eller egenföretagare som själv betalar in skatt och sociala avgifter har F-skatt. Löntagare har A-skatt. Den som både är anställd och driver en rörelse kan ha en kombinerad F/A-skattsedel.

Förseningsavgift Lämnar du särskild deklaration efter den 2 april måste du betala förseningsavgift. Den är 500 kronor för enskilda näringsidkare och privatpersoner och 1 000 kronor för aktiebolag.

Lämnar du deklarationen efter den 1 augusti blir förseningsavgiften 2 000 kronor för enskilda näringsidkare och privatpersoner och 4 000 kronor för aktiebolag.

Hemortskommun I deklarationssammanhang är det där du var bosatt den 1 november 1999.

Kyrkoavgift och begravningsavgift har ersatt församlingsskatten. Tillhör du Svenska kyrkan betalar du båda avgifterna. Kyrkoskatten varierar mellan 0,62 och 2,34 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten beroende på var i landet du bor.

Är du inte medlem i Svenska kyrkan betalar du bara begravningsavgiften som varierar mellan 0,09 och 1,39 procent.

Pensionsavgift Alla med inkomst av tjänst, utom pension och i aktiv näringsverksamhet, betalar 7 procent av den pensionsgrundande inkomsten i pensionsavgift. Den är avdragsgill till 75 procent. Avdraget gör skattemyndigheten automatiskt. Högsta pensionsavgiften är i år 21 100 kronor.

Skattereduktion – fastighetsskatt Fick du skattereduktion för fastighetsskatt i förra årets deklaration, får du skattereduktion även i årets deklaration. Men det gäller bara om du bodde kvar i fastigheten den 31 december 2000.

Skattereduktion – kapital Har du underskott av kapital får du en skattereduktion. Den är 30 procent av underskottet upp till 100 000 kronor och 21 procent på det där över.

Skattetillägg är en straffskatt du kan få betala om du lämnar oriktiga eller medvetet ofullständiga uppgifter i deklarationen. Kan skattemyndigheten rätta felet med hjälp av kontrolluppgifter slipper man ofta skattetillägg, men det kan bli 20 procent av skatten på det undanhållna beloppet. Annars är det 40 procent. För moms gäller 10 respektive 20 procent.

Särskild löneskatt Pensionärer med näringsverksamhet, och näringsidkare som bedriver verksamheten passivt, betalar särskild löneskatt i stället för egenavgifter.

Taxerad förvärvsinkomst Inkomst av tjänst och näringsverksamhet minus allmänna avdrag, men före avdrag för pensionsavgift och grundavdrag.

Taxeringsår Inkomster för 2000 deklareras taxeringsåret 2001.

Utlandsjobb Huvudregeln är att du skattar i Sverige. Du slipper om du haft samma jobb i minst sex månader och inkomsten är skattepliktig i det andra landet.

Har du jobbat utomlands i minst ett år behöver du inte heller skatta i Sverige oavsett om inkomsten är skattepliktig i det andra landet eller inte. Men arbetsgivaren måste vara privat. Du får inte jobba åt svenska staten eller en kommun.

LÄS MER OM DEKLARATION