Den snabba tillväxten avtar

KI skriver ner tillväxtprogrnos - men spår ökat budgetöverskott

MIN EKONOMI

Det svenska konjunkturläget har försämrats – framför allt på grund av avmattningen i den amerikanska ekonomin.

Men samtidigt som tillväxttakten avtar finns det goda chanser för en fortsatt stabil svensk ekonomi. Budgetöverskottet blir större än väntat och det finns utrymme för skattesänkningar.

Det skriver Konjunkturinstitutet (KI) i sin senaste rapport.

De senaste årens gynnsamma utveckling i svensk ekonomi håller på att avta. Den bedömningen gör Konjunkturinstitutet som idag presenterar sin senaste konjunkturrapport. I den skriver de ner sin tidigare prognos för tillväxten. BNP-ökningen, som i november spåddes bli 3,4 procent, har justerats till 2,8 procent för 2001.

Trots de dystra tonångarna finns det ljuspunkter. Det finns flera tecken som pekar på att den svenska ekonomin kan få en fortsatt stabil utveckling; de offentliga finanserna är starka och budgetöverskottet blir större än väntat, inflationen är låg och svenskt näringsliv hävdar sig väl i den internationella konkurrensen.

Beroendet av den amerikanska ekonomin är dock stort. Progrnosen för BNP-tillväxten gäller under förutsättning att konjunkturen i USA återhämtar sig under året.

Under förra året ökade sysselsättningen mer än det gjort under de senaste 40 åren. Men enligt KI blir det svårt att nå regeringens sysselsättningsmål för 2004. Detta på grund av att efterfrågan i ekonomin växer allt långsammare och att ökningstakten i sysselsättningen därmed dämpas.

Den öppna arbetslösheten är för närvarande 4,2 procent och bedöms till nästa år sjunka till 3,6 procent. Det innebär att ungefär 4,1 miljoner personer i åldern 20-64 år bedöms vara reguljärt sysselsatta 2002, en sysselsättningsgrad på 78,7 procent. Regeringens mål är att 80 procent ska vara sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden 2004. På grund av en hög andel förtidspensionärer och studerande tror Konjunkturinstitutet att det blir svårt att nå det målet.

Aftonbladet.se ([email protected])