42 avdrag i laglig anda

Det här FÅR du dra av – om det har samband med jobbet

MIN EKONOMI

Lugn – det är inte brottsligt att försöka dra av.

Så länge du haft utgiften.

Det värsta som kan hända är att avdraget underkänns.

Se efter i listan om du har ett avdrag som går igenom.

1. Advokatkostnad Jodå, advokat- och rättegångskostnader kan vara avdragsgilla. Om kostnaden har ett samband med tjänsten, som att få ut innestående lön. Eller förhandling om ett avgångsvederlag vid uppsägning. För in avdraget under punkt l2d på Förenklad självdeklaration.

2. A-kassan Avgiften till a-kassan går att dra av, däremot inte fackföreningsavgiften. Många fackförbund har höjt a-kasseavgiften. Flera ligger nu på över tusen kronor per år. Det är mer än de 1 000 kronor som man måste dra bort från sina övriga kostnader. Titta i sammanställningen på nästa uppslag hur stor avgiften är för just din a-kassa. Punkt l2d

3. Allmänna avdrag Exempel är pensionsförsäkringspremien och periodiskt understöd. Men man kan inte dra av frivilliga understöd, bara sådana som är reglerade av domstol, till exempel till före detta make/maka. Punkt l5

4. Ansvarsförsäkring Några yrkesgrupper brukar teckna en sådan, eftersom de riskerar att få betala skadestånd för felaktiga behandlingar eller råd. Bland annat läkare, advokater, terapeuter och revisorer får dra av premien. Punkt l2d

5. Arbetskläder Behöver du särskild skyddsutrustning i jobbet (hjälm, specialskor med mera)? Har du betalat själv får du dra av inköpskostnaden. Kläderna ska inte gå att använda privat. Punkt l2d

6. Arbetsrum Svårt att få igenom. En förutsättning är att arbetsgivaren inte håller dig med arbetsrum. Ett intyg är bra att ha. Det krävs att du har behov av ett särskilt rum, att rummet är avskilt och att rummet bara går att använda till att arbeta i. Där får till exempel inte finnas någon säng.

Uppfyller du kraven kan du få avdrag för faktiska kostnader, alltså del av el, uppvärmning, städning med mera. Bor du i hyreslägenhet kan du få dra av viss del av hyran. Punkt l2d

7. Bandspelare Lärare som använder bandspelare, grammofon eller cd-spelare i sin undervisning (eller för att förbereda undervisningen) kan få dra av kostnaden. Även bandinspelningar, skivor och cd-skivor kan godkännas. Punkt l2d

8. Bil Har du använt egen bil i tjänsten får du kassera in max 15 kronor per mil utan att skatta. Det markeras med ett kryss i ruta 50 på kontrolluppgiften.

Har du fått mer måste du ta upp allt över 15 kronor milen som inkomst av tjänst. Punkt l1b

Har du tagit bilen till jobbet kan du få avdrag för det.

9. Bärplockning Du får sälja bär, svamp och kottar för 5 000 kronor utan att skatta. En tvåbarnsfamilj kan alltså sälja bär för 20 000 kronor skattefritt.

10. Böcker Vissa yrkesgrupper, som författare, journalister, läkare och lärare, kan dra av för facklitteratur som de behöver för jobbet. Var beredd på att visa kvitton. CD-rom och videoband kan jämställas med fackböcker. Punkt l2d

11. Cykel Cyklar du till jobbet behöver du inte tänka på avståndet eller tidsvinsten. Avdraget är 250 kronor per år. Men tänk på att du bara kan använda cykelavdraget om du redan har kostnader för resor till och från jobbet som överstiger 7 000 kronor. Punkt l2a

12. Dagbarn Kommunala dagbarnvårdare får lön och kostnadsersättning, som båda är skattepliktiga. Från ersättningen får man göra ett schablonavdrag. För hel dag (mer än fem timmar) är avdraget 46 kronor per barn och dag. För halv dag (fem timmar eller mindre) är avdraget 23 kronor.

Den som har kostnader som är högre än schablonavdraget får dra av de faktiska kostnaderna om de kan styrkas med kvitton. Punkt l2d

13. Dator Har du en dator hemma som du betalat själv kan du få dra av den om den är nödvändig för jobbet. Men det gäller att argumentera väl för din sak. Hittills har skattemyndigheterna varit hårda.

Inköpskostnaden måste fördelas på tre till fem år. Punkt l2d

Har arbetsgivaren gett dig en dator för privat bruk mot löneavdrag slipper du skatt.

När kontraktstiden är slut kan du köpa datorn till marknadspris utan att förmånsbeskattas.

14. Dataprogram Har du fått igenom avdrag för en dator för jobbet eller extraknäcket kan du också dra av kostnaden för dataprogram. Du kan ta upp hela kostaden på en gång, eftersom program lätt blir inaktuella. Punkt l2d

15. Fackföreningsavgiften Fackavgiften är inte avdragsgill – bara den del av avgiften som går till A-kassan. Se tabellen till höger.

16. Fax Du kan få göra avdrag för inköp av en fax om du behöver den för ditt jobb och arbetgivaren inte betalar för den. Men du måste dela upp avdraget på flera år. l2d

17. Felräkningspengar De som sitter i kassan på en bank, post eller i ett snabbköp får ibland en extra ersättning för att täcka felräkningar i kassan. Den är skattepliktig. Men har man räknat fel i kassan och förlorat pengar får man dra av förlusten, även om man inte fått någon ersättning. Punkt l2d

18. Flyttkostnad Betalar arbetsgivaren eller arbetsförmedlingen flytten är ersättningen skattefri.

Måste du själv stå för kalaset när du tvingas byta verksamhetsort (och inte flyttar av personliga skäl) får du dra av kostnaden. l2d

19. Glasögon Räknas som en privat levnadskostnad och går inte att dra av. Det gäller även terminalglasögon. Men om arbetsgivaren betalar dem behöver du inte skatta för förmånen.

20. Grundavdrag Grundavdragets storlek beror på hur mycket du har tjänat. Du behöver inte själv göra grundavdraget i deklarationen. Grundavdraget varierar mellan 8 700 och 18 200 kronor. Det räknas ut automatiskt.

21. Grundavdrag för pensionärer Pensionärer med låg inkomst får ett särskilt grundavdrag som gör att folkpension plus pensionstillskott blir skattefritt. Det högsta grundavdraget är 56 420 kronor för ensamstående och 49 962 kronor för gifta. Du behöver inte själv göra grundavdraget.

22. Hobbyavdrag En hobby som går med vinst beskattas. Kostnaderna för verksamheten går dock att dra av. Det gör du på en särskild bilaga, T2. Går hobbyn med förlust gör du ingenting alls detta år. Men förlusten går att spara och kan dras av mot eventuell vinst under fem år framåt. Punkt l4c

23. Idrottsavdrag Den som har haft inkomster av idrottande (även domare och tränare) får dra av utgifterna. Endera de verkliga kostnaderna eller ett schablonavdrag med 3 000 kronor. Punkt l2d

Idrottsmannen får också göra avdrag för ökade levnadskostnader (logi, måltider och småutgifter) l2b och avdrag för resor.

Resor till träning eller tävling på hemmaplan räknas som resor till och från jobbet. Punkt l2a

Resor till matcher och tävlingar på bortaplan får dras av med de faktiska kostnaderna eller med 15 kronor per mil om man använt egen bil. Men man får bara dra av den del av kostnaden som överstiger 7 000 kronor. Punkt l2a

Har man övernattat i samband med matcher och tävlingar på bortaplan får man dra av den faktiska logikostnaden eller, om den inte kan styrkas, 90 kronor per natt. Punkt l2b

24. Inventarier Den som jobbar hemma och måste köpa skrivbord, bokhyllor och liknande kan få dra av kostnaden, som dock måste delas upp på flera år. Punkt l2d

25. Kamera Inköpskostnaden dras av på tre till fem år. Men bara om man behövt en kamera för jobbet – och arbetsgivaren inte betalat. Dessutom kan man få dra av för film och framkallning. Punkt l2d

26. Kläder Arbetskläder är i allmänhet skattefria. Det gäller uniformer, skyddskläder och överdragskläder. Men kostymer och dräkter är bara att betrakta som fria arbetskläder om det finns ett företagsemblem fastsytt. Kläderna ska vara så speciella att de inte går att använda privat. Har du betalat själv får du dra av. Punkt l2d

27. Kontaktlinser Mycket svårt att få igenom, räknas som en privat levnadskostnad. Flera rättsfall visar på detta. Men en flygplatstjänsteman som måste bära skyddsmask vid hantering av flygbränsle fick igenom avdraget. Han var tvungen att använda linser eftersom han inte kunde använda sina vanliga glasögon tillsammans med masken. Punkt l2d

28. Kulturresor Är bara avdragsgilla för författare, konstnärer och andra kulturarbetare. Resan är avdragsgill även om den inte leder till en konkret inkomst, utan bara görs för att ge inspiration. Personliga levnadskostnader i samband med resan är däremot inte avdragsgilla. Punkt l2d

29. Leasingbil Betalar din arbetsgivare alla kostnader för leasingbilen är den att betrakta som en förmånsbil och ska beskattas som en sådan.

Leasar du själv bilen räknas den som en privatbil och du får göra avdrag för tjänsteresor eller resor till och från jobbet. l2b, l2a

30. Ledarhund Den som är synskadad och behöver en ledarhund får inte göra avdrag för kostnaden. Den räknas som en privat levnadskostnad och täcks av den skattefria invaliditetsersättningen.

31. Livränta En livränta som betalas som skadestånd är avdragsgill. Men då krävs det ett domstolsbeslut. Avdraget görs som ett allmänt avdrag. l5

32. Läkarintyg Om du måste ha ett läkarintyg för att få behålla ditt jobb kan du få dra av kostnaden för undersökningen. l2d

33. Medhjälpare Har du anställt någon för att hjälpa dig med din hobbyverksamhet går kostnaden att dra av. Namn, personnummer och adress ska anges i rutan Övriga upplysningar. Men pengar som du har betalat till make eller hemmavarande barn under 16 år går aldrig att dra av.

34. Medlemsavgifter I allmänhet inte avdragsgilla. Dock kan den som måste vara medlem i en organisation för att kunna utöva sitt yrke göra avdrag. Gäller exempelvis advokater och optiker. Punkt l2d

35. Mobil Samma regler gäller för mobiltelefon som för vanlig telefon.

Samtal i tjänsten får dras av, dock inte kostnaden för att köpa mobiltelefonen eller för att öppna abonnemanget. l2d

Kräver din arbetsgivare att du har mobiltelefon bör denne stå för kostnaden.

36. Moped och mc Samma regler som för bil till jobbet. Men avdragen är lägre. Moped: 3,50 kronor per mil. Motorcykel 7,50 kronor per mil. Eftersom du bara får dra av kostnader som överstiger 7 000 kronor, innebär det att du måste köra moped minst tio mil per dag för att nå över denna gräns. l2a

37. Musikinstrument Musiker och musiklärare kan få dra av instrumentet – om de betalar själva. Men kostnaden måste delas upp på flera år. l2d

38. Mätningsavgift Byggnadsarbetare får dra av mätnings- och granskningsavgifter. l2d

39. Parkeringsavgifter Du har rätt att dra av för p-avgifterna om du använder bilen i tjänsten och arbetsgivaren inte ersätter dig. Har du inte kvitton bör du skriva ner hur mycket du betalar varje gång.

Om du får en schablonersättning från arbetsgivaren är ersättningen skattepliktig och du får göra avdrag för kostnaderna. l2b

P-böter är dock aldrig avdragsgilla.

40. Pensionsförsäkring Dras av under Allmänna avdrag. Samma regler för traditionella pensionsförsäkringar, unit linked-försäkringar och individuellt pensionssparande, IPS.

Du får dra av premier på max ett halvt basbelopp, det vill säga 18 300 kronor. Dessutom får du dra av ytterligare fem procent av lönen mellan 366 000 kronor (10 basbelopp) och 732 000 kronor (20 basbelopp). Tjänar du 728 000 kronor eller mer blir det maximala avdraget alltså 36 600 kronor. l5

41. Periodiskt understöd I vissa fall kan du få dra av för periodiskt understöd. En förutsättning är att understödet utgår enligt ett domstolsbeslut. Det kan vara skadestånd, underhåll, understöd i testamente eller understöd som betalas på grund av en bindande förpliktelse som uppkommit före 9 november 1973.

Du får inte ha betalat pengarna till någon i ditt hushåll, någon som är under 18 år eller någon som inte har avslutat sin utbildning. l5

42. Porto Om du betalat det i samband med jobbet eller extraknäcket. l2d