Gått ned för räkning?

Här får du 19 skattesänkarknep

MIN EKONOMI

För dig som inte har gått ner för räkning än, har vi samlat ihop 19 tips – från skattesänkarknepet ackumulerad inkomst till hur du gör med ditt utlandsjobb.

Foto: Lars Rosengren

Ackumulerad inkomst Vissa tjänsteinkomster kan du fördela på flera år för att få lägre statlig skatt. Exempel är retroaktiv pension och avgångsvederlag.

Bland villkoren märks:

Inkomsten måste hänföra sig till minst två år.

Inkomsten måste vara minst 50 000 kronor.

Du ansöker under Övriga upplysningar i Förenklad självdeklaration. Skriv till exempel så här: ”Jag begär att min inkomst från Företaget AB fördelas på flera år enligt reglerna för ackumulerad inkomst. Inkomsten är avgångsvederlag. Jag har jobbat i företaget i åtta år.”

Anstånd med deklarationen kan du få om du är sjuk, är ute och reser eller inte har fått alla papper som behövs. Ansökan ska du göra senast tio dagar före sista deklarationsdag, helst på en speciell blankett som finns på skattekontoret.

Ett par veckors anstånd kan du få utan större problem. För längre tid behövs starkare skäl.

Anstånd med underskottet på ditt skattekonto (förr hette det kvarskatt) kan du få om det finns synnerliga skäl. Det kan vara sjukdom, militärtjänst, arbetslöshet eller stor försörjningsbörda.

Eller att du begärt omprövning hos skattemyndigheten eller överklagat till domstol.

Vid anstånd måste du betala kostnadsränta, 4 procent – inte avdragsgill.

Basbeloppet mäter inflationen och beräknas på flera sätt. Prisbasbeloppet används för att bestämma sjukpenning, maximalt avdrag för pensionsförsäkring, grundavdrag och brytpunkt för statlig skatt. Det är 36 600 kronor för inkomstår 2000.

Ett förhöjt prisbasbelopp används bland annat vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten. Det är 37 300 kronor inkomstår 2000.

Begränsningsregeln innebär att ingen ska betala mer än 60 procent av sin inkomst i

inkomst- och förmögenhetsskatt. Skattemyndigheten räknar ut hur regeln sänker skatten.

Beskattningsbar förvärvsinkomst Inkomst av tjänst och näringsverksamhet efter allmänna avdrag, avdrag för pensionsavgift och grundavdrag. Det du betalar inkomstskatt på.

Beskattningsår Detsamma som inkomstår, alltså det år då man har haft inkomsterna.

Den deklaration du gör nu gäller inkomst- och beskattningsår 2000 – men 2001 års taxering.

Brytpunkter för statlig skatt Den första brytpunkten går vid en beskattningsbar förvärvsinkomst på 232 000 kronor. På inkomster däröver betalar man 20 procent i statlig skatt.

Den andra brytpunkten går vid en beskattningsbar inkomst på 374 000 kronor. Däröver betalas 25 procents statlig skatt.

Courtage Avgift som banker och fondmäklare tar ut när du säljer aktier eller andra värdepapper. Dra av den när du räknar ut reavinsten.

Förseningsavgift Lämnar du Förenklad självdeklaration efter den 2 maj åker du på 500 kronor i extra avgift, om du inte har en bra ursäkt.

Lämnar du deklarationen efter den 1 augusti blir förseningsavgiften 2 000 kronor.

Hemortskommun I deklarationssammanhang är det där du var bosatt den 1 november 1999.

Kyrkoavgift och begravningsavgift har ersatt församlingsskatten. Tillhör du Svenska kyrkan betalar du båda avgifterna. Kyrkoskatten varierar mellan 0,62 och 2,34 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten beroende på var i landet du bor.

Är du inte medlem i Svenska kyrkan betalar du bara begravningsavgiften som varierar mellan 0,09 och 1,39 procent.

Pensionsavgift Alla med inkomst av tjänst, utom pension och i aktiv näringsverksamhet, betalar 7 procent av den pensionsgrundande inkomsten i pensionsavgift. Den är avdragsgill till 75 procent. Avdraget gör skattemyndigheten automatiskt. Högsta pensionsavgiften är i år 21 100 kronor.

Skattereduktion Fick du skattereduktion för fastighetsskatt i förra årets deklaration, får du skattereduktion även i årets deklaration. Men det gäller bara om du bodde kvar i fastigheten den 31 december 2000.

Har du underskott av kapital får du också en skattereduktion. Den är 30 procent av underskottet upp till 100 000 kronor och 21 procent på det där över.

Skattetillägg kan få betala om du lämnar oriktiga eller medvetet ofullständiga uppgifter i deklarationen.

Kan skattemyndigheten rätta felet med hjälp av kontrolluppgifter slipper man ofta skattetilllägg, men vill det sig illa kan det bli 20 procent av skatten på det undanhållna beloppet.

Annars är det 40 procent.

Särskild löneskatt Pensionärer med näringsverksamhet, och näringsidkare som bedriver verksamheten passivt betalar särskild löneskatt i stället för egenavgifter.

Taxerad förvärvsinkomst Inkomst av tjänst och näringsverksamhet minus allmänna avdrag, men före avdrag för pensionsavgift och grundavdrag.

Taxeringsår 2000 års inkomster deklareras taxeringsår 2001.

Utlandsjobb Huvudregeln är att du skattar i Sverige. Du slipper om du haft samma utlandsjobb i minst sex månader och inkomsten är skattepliktig i det andra landet.

Har du jobbat utomlands i minst ett år behöver du inte heller skatta i Sverige oavsett om inkomsten är skattepliktig i det andra landet eller inte. Men arbetsgivaren måste vara privat. Du får inte jobba åt svenska staten eller åt en kommun. n