Skärpta krav på aktiemarknaden

Informationen till spararna för dålig, tycker Finansinspektionen

MIN EKONOMI

Finansinspektionen vill ha en hårdare kontroll av aktiemarknaden.

Orsaken är att allt fler privatpersoner använder aktier som sin främsta sparform.

Kraven på prospekt från bolag listade på andra marknadsplatser än Stockholmsbörsen bör skärpas. Men huvudansvaret ska ligga på bolagen själva - inte på Finansinspektionen.

Finansinspektionen publicerar i dag rapporten "Aktiemarknad för alla – nya krav i ny miljö". Finansinspektionen föreslår dessutom ett skadeståndsansvar gentemot emittenter och emissionsinstutut för fel och brister i emissionsprospekt.

Dessutom vill myndigheten att samtliga marknadsnoterade bolag på sina hemsidor ska ge aktuell och relevant information.

Finansinspektionen anser att de två senaste årens börsdramatik världen över visar att det finns problem i aktiemarknadens sätt att fungera.

Samtidigt som kurssvängningarna varit stora har också aktiemarknaden gått igenom omfattande strukturförändringar i form av internationalisering, nya aktörer och nya former för handel.

Det ökade fondsparandet reser också frågor om information till spararna, rörlighet i placeringarna och ägarstyrningen i bolagen. Finansinspektionen anser därför att det finns anledning för kapital- och fondförvaltare att utveckla en tydlig ägarstrategi och kommunicera den till spararna. Detta skulle även kunna innebära förändringar i fondlagstiftningen.

Finansinspektionen vill även stärka regelsystemet för corporate finance för att motverka intressekonflikter och pekar på vikten av att rådgivare är licensierade. Samtidigt pekar myndigheten på att en god dokumentation vid rådgivning är viktig för att kunna lösa eventuella tvister på konsumentområdet.

Isaac Pineus ([email protected]4.se)