Kunskapen finns kvar hos it-konsulterna

– även om goodwill-posterna försvunnit ur balansräkningarna

MIN EKONOMI

”Den nya ekonomin” har lämnat IT-konsulternas redovisningar.

På tillgångssidan i dessa bolag finns idag mycket lite som vittnar om den börsuppgång som rådde mot slutet av 90-talet och de gigantiska förvärv som gjordes.

Kännetecknande för ”den nya ekonomin” var att personalen och kunskapen fick en ny roll i bolagen. Helt plötsligt skulle kunskapen få ett värde, och begrepp som intellektuellt kapital och goodwill hamnade på tapeten.

På toppen värderades IT-konsulterna mångdubbelt sitt eget kapital (tillgångar minus skulder). Skillnaden förklarades med att bolagens framtida intjäningsförmåga grundades i de anställdas kunskap, det vill säga det intellektuella kapitalet.

Men det intellektuella kapitalet gavs inget värde i bolagens balansräkningar. Det var först när bolaget förvärvades som det fick ett värde, då i form av förvärvad goodwill eller bara goodwill.

Samtidigt genomförde flera IT-konsulter stora förvärv, som blev mycket spektakulära med tanke på de höga värderingarna. Goodwillposterna sköt i höjden.

Men värdet på goodwillposterna skulle sedan justeras med hänsyn till det förvärvade bolagets finansiella situation och förutsättningar. Inledningsvis fanns inte något sådant behov eftersom börsen fortsatte att stiga och konsulterna målade upp en allt ljusare bild av framtiden. När börsraset tilltog i styrka och konjunkturen tvärnitade förändrades marknadens syn på IT-branschen och nedskrivningar av goodwillposterna blev oundvikligt.

Den kanske mest iögonfallande utvecklingen står Framfab för. Under hösten 2000 kunde bolaget redovisa en goodwillpost på 3 miljarder kronor, vilket motsvarade över 60 procent av tillgångarna i bolaget. Men redan vid årsskiftet samma år hade bolaget skrivit ner sin goodwill med 1,7 miljarder. Under 2001 skrevs resterande del ner.

Adcore och Adera är två andra exempel. Adcore hade 2,2 miljarder i förvärvad goodwill hösten 2000. Ett år senare var nästan allt nedskrivet och posten uppgick då till 33 miljoner kronor.

Det något mindre Adera hade efter flera förvärv en goodwillpost på 370 miljoner kronor mot slutet av 2000. Redan vid årsskiftet samma år skrev bolaget ner en större del av posten och idag finns ingen goodwill kvar.

Även Icon och Cell Network har gjort nedskrivningar på 2 respektive 1 miljard kronor.

De övervärden som var kännetecknande för den nya ekonomin och som förvärven förde med sig har för länge sedan försvunnit från börsen, men nu också från balansräkningarna.

Och visst har det varit en dyr och kostsam resa för flera IT-konsulter, och inte minst för aktieägarna. Tillsammans med bland annat stora omstruktureringskostnader har nedskrivningarna gröpt ur det egna kapitalet. Förvärven, som mestadels betalades med egna aktier, har lett till en utspädning på flera hundra procent. Flera konsulter står på ruinens brant med svaga marknadsutsikter.

Men hur illa det än ser ut, och kanske kan det vara till någons tröst, så finns kunskapen alltid kvar hos IT-konsulterna, oavsett om den betecknas som goodwill eller ej.

Alexander Zetterquist