Två amerikaner delar på ekonomipris

Ekonomduo får pris för pionjärarbete

MIN EKONOMI

Daniel Kahneman, USA, och Vernon Smith, USA, tilldelas Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Priset delas lika mellan de båda forskarna.

Daniel Kahneman får priset ''för att ha infört insikter från psykologisk forskning i ekonomisk vetenskap, särskilt beträffande bedömningar och beslut under osäkerhet'', skriver Kungliga Vetenskapsakademien i sin motivering.

Vernon Smith belönas ''för att ha gjort laboratorieexperiment till verktyg i empirisk ekonomisk analys, särskilt i studier av olika marknadsmekanismer''.

Vernon Smith är född 1927 i Wichita, Kansas, USA. Han är professor vid George Mason University i USA.

Daniel Kahneman är född 1934 i Tel Aviv, Israel, och han har dubbelt israeliskt och amerikanskt medborgarskap. Han är professor vid Princeton University i New York.

Integrerar psykologiska insikter med ekonomi

Daniel Kahneman har lagt grunden för ett nytt forskningsområde genom att integrera insikter från psykologisk forskning i ekonomisk analys. Hans viktigaste insatser rör beslutsfattande under osäkerhet, där han visat hur människors beteende systematiskt kan avvika från den traditionella ekonomiska teorins förutsägelser.

Vernon Smith har lagt grunden för forskningsområdet experimentell ekonomi. Han har utvecklat metoder som kommit att bilda standard inom ekonomisk forskning. Han har empiriskt påvisat betydelsen av ''alternativa marknadsinstitutioner'', till exempel vilket pris en säljare kan förvänta sig beroende på valet av auktionsform.

Kontrollerade laboratorieexperiment har kommit att spela en allt större roll inom ekonomisk forskning. Utvecklingen har främst drivits av forskare inom två områden: de kognitiva psykologer som studerat människors bedömningar och beslutsfattande, samt de experimentella ekonomer som prövat ekonomiska modeller i laboratoriet.

''Årets pris belönar pionjärerna inom dessa båda områden'', skriver Kungliga Vetenskapsakademien.

Slumpmässiga roller

Vernon Smith gjorde tidigt experiment där försökspersonerna slumpmässigt tilldelades roller som köpare och säljare med olika värderingar av varan, uttryckt i form av ett lägsta acceptabelt försäljningspris respektive ett högsta acceptabelt inköpspris. Detta ledde till att Smith kunde beräkna det teoretiska jämviktspriset, det pris som är acceptabelt för lika många säljare som köpare.

Kahnemans forskning gäller bland annat beslut under osäkerhet. När personer ska fatta en serie beslut under risk verkar de grunda varje beslut på dess vinster och förluster tagna var för sig, snarare än på beslutets konsekvenser för deras slutliga förmögenhet.

Kahneman kunde konstatera att flertalet verkar ha en starkare motvilja mot förluster, än en förkärlek för vinster av samma storlek. Dessa och andra resultat står i strid med förutsägelserna från den traditionella teorin om förväntad nyttomaximering.

TT