Riksbanken sänker räntan

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Riksbanken sänker sin viktigaste styrränta, reporäntan, med 0,25 procentenheter till 3,50 procent.

Beslutet offentliggjordes på tisdagsmorgonen, i samband med publiceringen av årets första inflationsrapport.

"En fortsatt stor osäkerhet förknippad med fallande aktiepriser och risk för krig i Irak har medfört att konjunkturutsikterna försämrats något sedan den förra inflationsrapporten", skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

  Sammantaget gör Riksbanken bedömningen att den internationella konjunkturen blir något svagare, vilket medför att resursutnyttjandet förblir relativt måttligt under prognosperioden.

  Tillväxten inom OECD-området bedöms bli 2,0 procent 2003, 2,7 procent 2004 samt 2,6 procent 2005. Den svenska BNP-tillväxten väntas bli 1,7 procent 2003 och 2,4 procent både 2004 och 2005.

  Konsumentpriserna väntas i inflationsrapportens huvudscenario öka med i snitt 2,0 procent under det kommande året och 1,7 procent på ett till två års sikt. Motsvarande siffror för den underliggande inflationen, UND1X-inflationen, är 2,0 procent respektive 1,4 procent.

Enligt Riksbanken kan det inte uteslutas att de högre energipriserna får mer kvardröjande effekter på inflationen.

  "Vidare finns det en risk att utfallet av avtalsrörelsen som inleds under hösten blir högre än väntat", skriver banken.

  Riksbanken pekar också på att den oro och osäkerhet som präglar världsekonomin riskerar att leda till en väsentligt sämre konjunkturutveckling på kort sikt än i inflationsrapportens huvudscenario.

  "Hur penningpolitiken ska utformas framöver är i dagsläget svårbedömt och kommer bland annat att bero på utvecklingen av Irakkrisen och vilka effekter denna kan få för inflationsutsikterna", skriver banken.

Den lägre internationella efterfrågan väntas medföra att svensk export utvecklas något svagare än i Riksbankens tidigare bedömningar, och det finns enligt banken inga tecken på en uppgång i industrikonjunkturen.

  Under 2003 bedöms hushållens köpkraft dämpas av höjda kommunal- och landstingsskatter, högre energipriser och stigande arbetslöshet.

  "Detta tillsammans med en fortsatt oro kring Irakkonflikten antas medföra en något mer dämpad konsumtionstillväxt", skriver banken.

TT