Konjunkturinstitutet: Fortsatt trögt för industrin

Oförändrad orderingång

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Industrikonjunkturen är fortsatt trög, men företagen räknar med en svag förbättring mot slutet av året.konjunkturbarometer från statliga Konjunkturinstitutet (KI).

Hushållens optimism om både den egna ekonomin och Sveriges ekonomi fortsätter att öka, visar Konjunkturinstitutets septemberbarometer.

Orderingången för industriföretagen har varit oförändrad de senaste månaderna medan produktionsvolymen ökat marginellt.

Men industriföretagens förväntningar är försiktigt optimistiska och de räknar med en viss förbättring under de närmaste månaderna.

I byggbranschen är läget fortsatt mycket dystert. Företagen rapporterar om minskat byggande, sjunkande sysselsättning och lägre priser. Orderläget är svagt och byggföretagen räknar inte med någon förbättring under de närmaste månaderna.

Bra för handeln

Däremot verkar försäljningen inom sällanköpshandeln vara på väg upp igen efter en kortare svacka i somras. Och detaljhandeln tog fart igen i september, framför allt när det gällde försäljningen av kläder och skor.

Dagligvaruhandeln redovisar fortsatt bra tillväxt medan bilhandeln i praktiken varit oförändrad de senaste månaderna.

Inom den privata tjänstesektorn har efterfrågan fortsatt att minska de senaste månaderna. Orderläget är svagt och en stor andel av de tillfrågade företagen fortsätter att dra ner på personalstyrkan.

Optimistiska hushåll

Samtidigt visar KI:s månatliga undersökning om hushållens inköpsplaner att de svenska hushållen har blivit betydligt mer optimistiska om den ekonomiska utveckling. Optimismen gäller såväl den egna som landets ekonomi.

Hushållens förtroendeindikator (CCI) uppgick i september till 13,1, jämfört med 8,7 i augusti. CCI är ett mått på hur pass optimistiska hushållen är när det gäller Sveriges ekonomi och den egna ekonomin.

När det gäller inflationsförväntningar räknar nu hushållen med att priserna ökar med 2,2 procent de närmaste tolv månaderna. I augusti förutspåddes prisökningar med 2,3 procent.

TT