Så ska förtroendet för näringslivet ökas

Erik Åsbrink vill ha bättre styrelser och mer makt åt bolags- stämmorna

MIN EKONOMI

Mindre och yngre bolagsstyrelser, självständigare styrelseordföranden och mer makt åt bolagsstämmorna.

Det är några av åtgårder som föreslås för att höja förtroendet för näringslivet efter alla bonusskandaler.

Foto: PETER KNOPP
Förre finansministern Erik Åsbrink har i dag överlämnat förtroendekommissionens rapport.

Den så kallade förtroendekommissionen, under ledning av förre finansministern Erik Åsbrink, tillsattes när det stormade som mest i näringslivets topp efter avslöjanden om mångmiljonbonusar och miljardpensioner.

Tanken var att kommissionen skulle ta fram förslag till etiska riktlinjer för näringslivet.

Rapporten på drygt 50 sidor presenterades på onsdagen och har tagit ett halvår att skriva.

Förtroendekommissionen lämnar en rad konkreta förslag:

Oberoende styrelseledamöter. Kommissionens föreslår att majoriteten av företagens styrelseledamöter ska vara oberoende av bolaget och minst två av dessa ska vara oberoende av bolagets större ägare.

Självständigare ordförande. Styrelseordförandes roll ska förstärkas och förtydligas. Han eller hon ska väljas av bolagsstämman men får inte vara stämmoordförande, ordförande i valberedningen eller i revisionsutskottet och inte heller heltidsanställd koncernchef, föreslår kommissionen.

Valberedning. Ägarnas roll ska också stärkas genom en valberedning som ägarna utser. Den ska utvärdera styrelse och revisorer och lämna förslag till bolagsstämman om ordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer, samt arvoden till styrelseordförande, styrelse och revisorer.

Större öppenhet om förmåner. Bolagsstämman ska också, enligt förslaget, bestämma om principer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare. Stämman ska också fastställa arvoden, samt behandla en redogörelse för ledningens ersättningar.

Stämman ska besluta om aktiebonus. Alla aktierelterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman.

Mindre och yngre styrelser. För att uppnå ett effektivare styrelsearbete föreslås mindre styrelser, högst nio ledamöter utan suppleanter.

''Förslag till omval av ledamöter som ingått i åtta år eller fyllt 70 år ska särskilt motiveras'', skriver man.

TT , Anna-Maria Carnhede