Budgeten i korthet

Barnfamiljerna de stora vinnarna

MIN EKONOMI

UNGDOMSARBETSLÖSHET.

Kommunala ungdomsprogram och utvecklingsgarantin förbättras genom obligatoriska inledande jobbsökaraktiviteter. Villkoret om tolv månaders inskrivningstid vid arbetsförmedlingen sänks till sex månader för att allmänt anställningsstöd ska kunna lämnas till arbetsgivare som anställer unga i åldrarna 20 till 24 år.

Förslaget gäller från 1 februari till den 31 december nästa år.

INTEGRATION.

I budgetpropositionen avsätts 50 miljoner kronor under 2005 för att införa så kallade prova-på-platser för personer som saknar eller har begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv.

FRIÅR.

Försöksverksamheten med friår utökas till att omfatta hela landet från den 1 januari nästa år. Omfattningen beräknas till 12000 helårsplatser. Långtidsarbetslösa, arbetshandikappade och vissa invandrare ska prioriteras.

SJUKFRÅNVARO.

Under hösten ska regeringen komma med förslag för att minska sjukfrånvaron. Förslaget innebär att arbetsgivarna från och med 1 januari nästa år får betala 15 procent av sjukpenningkostnaden för de anställda samtidigt som arbetsgivaravgiften sänks motsvarande. Medfinansieringen upphör om den sjukskrivne får rehabilitering eller återgår på hel- eller deltid.

SJUKPENNING.

Sjukpenningnivån återställs från 1 januari nästa år till 80 procent av den sjukpenningsgrundade inkomsten och sjuklöneperioden för arbetsgivare återställs då också till två veckor.

FORSKNING.

Anslaget till forskning och forskarutbildning höjs med 2,3 miljarder kronor under åren 2005–2008.

Anslaget höjs stegvis med 100 miljoner 2005, ytterligare 500 miljoner 2006, 500 miljoner 2007 och 1,2 miljarder kronor 2008.

Detaljerna kring hur pengarna fördelas presenteras i den forskningspolitiska propositionen som läggs fram i slutet av året. Utbildningsminister Thomas Östros har tidigare klargjort att eliten av forskare ska gynnas – främst de inom forskningsområdena medicin och teknik.

INNOVATÖRER.

De sju regionala teknikbrostiftelserna slås samman till en koncern, föreslår regeringen. Koncernen kommer få tillgång till minst 200 miljoner kronor från Industrifonden och ska också ta över verksamhet från Vinnova. Syftet med den nya koncernen är att det ska bli lättare att skaffa finansiering för innovatörer. Totalt ska 1,8 miljarder kronor användas under de närmaste tio åren för så kallad såddfinansiering.

ELMARKNADEN.

Energimyndigheten får ytterligare 25 miljoner kronor i budgeten för att förbättra tillsynen över marknaderna för el, gas och fjärrvärme. Regeringen föreslår också ett program för energieffektivisering som ska ge de deltagande företagen sänkt skatt mot effektivare elanvändning.

BARNFAMILJER.

Regeringen pekar ut barnfamiljerna som de stora vinnarna i årets budgetuppgörelse. Taket i föräldraförsäkringen höjs från 7,5 till 10 basbelopp den 1 juli 2006, vilket i praktiken innebär en höjning från dagens drygt 24000 kronor i månaden till drygt 32000 kronor. Samtidigt ska ersättningen för lägstanivå-dagarna höjas från 60 till 180 kronor. Barnbidrag och flerbarnstillägg höjs med 100 kronor vardera. Dessutom avsätts från 2006 en miljard kronor som ska användas till att höja underhållsstödet, införa ett barntillägg för studerande och förbättra den delen av bostadsbidraget som utgör särskilt bidrag till barnfamiljer.

SVÅRT SJUKA BARN.

Föräldrar till barn under 18 år med livshotande sjukdomar föreslås få rätt till tillfällig föräldrapenning under ett obegränsat antal dagar. I dag betalas tillfällig föräldrapenning bara ut under 120 dagar per barn och år till en förälder för vård av barn som är under 12 år, i vissa fall 16 år.

EFTERLEVANDE.

Regeringen föreslår att omställningspensionen för efterlevande förlängs från tio till tolv månader från och med den 1 januari 2005.

PENSIONÄRSBOENDE.

De fattigaste pensionärerna ska få höjt bostadstillägg. Från och med årsskiftet föreslås en ogift person över 65 få bostadstillägg motsvarande 91 procent av boendekostnaden upp till 4670 kronor per månad. Nuvarande nivå är maximalt 4500 kronor per månad.

FÖRSÄKRINGSKASSAN.

Den nya myndigheten Försäkringskassan som startar sin verksamhet vid årsskiftet föreslås få 508 miljoner kronor under 2005 för att minska sjukskrivningarna, eller ”bryta utvecklingen inom ohälsoområdet” som regeringen skriver i ett pressmeddelande. Försäkringskassan får nästa år också 195 miljoner kronor, en ökning med 50 miljoner jämfört med 2004, för kostnader i samband med följdreformer till det förändrade pensionssystemet.

HJÄLPTELEFON.

Jourtelefonen Nationella hjälplinjen, med medlemmar från sju handikapporganisationer, får statligt stöd på fyra miljoner kronor under 2005. Detta i avvaktan på att hjälplinjen finner former för sin fortsatta verksamhet, skriver regeringen. Hittills har medel från Allmänna arvsfonden finansierat hjälplinjen, som vänder sig till människor som befinner sig i akut psykisk kris.

FOTVÅRDARUTBILDNING.

Karolinska institutet (KI) i Solna ska ge högskoleutbildning i medicinsk fotvård. KI:s anslag höjs därför med fem miljoner kronor 2006–2007, vilket motsvarar ungefär 60 heltidsstudenter.

Intresseorganisationer som Svenska Diabetesförbundet, Psoriasisförbundet och Reumatikerförbundet har länge krävt en satsning på medicinsk fotvård. För diabetiker kan fotsår ge så svåra komplikationer att de leder till amputation, vilket i många fall skulle kunna förhindras med rätt behandling hos kunniga fotterapeuter.

TRANSPORTANSLAG.

Anslagen inom transport- och kommunikationsområdet höjs från drygt 28 miljarder kronor i år till drygt 31 miljarder kronor 2005.

Ökningen beror främst på ökade väg- och järnvägsinvesteringar, framför allt det senare. Vägverket och Banverket får en miljard extra till väghållning och 2,7 miljarder extra för bland annat banhållning.

RÄTTSVÄSENDET

har sedan sekelskiftet tillförts nästan 3 miljarder kronor extra, och anslagsökningen fortsätter de närmaste tre åren. I brist på yttre hot vänder regeringen blicken mot inre motsvarigheter som kriminalitet, missbruk och socialt utanförskap, skriver den i budgeten.

För 2005 tillförs rättsväsendet därför 750 miljoner kronor extra, för en totalkostnad på 27,3 miljarder kronor. Året därpå tillförs 1,5 miljarder och 2007 tillförs 2,7 miljarder.

Huvuddelen av pengarna går till kriminalvården och polisen, och i tredje hand till domstolsväsendet.

PERSONSKYDD.

Säkerhetspolisen får totalt 225 miljoner kronor extra de närmaste tre åren. Pengarna ska gå till förbättringar av personskyddet för främst kungafamiljen och regeringen. Säpo får för det ändamålet 50 miljoner nästa år, 75 miljoner 2006 och 100 miljoner 2007. Totalt föreslås Säpos budget för 2005 bli 645 miljoner kronor.

Säkerhetspolisen föreslås också själv få besluta om hur den vill organisera sig. Tidigare har organisationen bundits av riksdagsbeslut.

BARNKULTUR.

Barn- och ungdomskulturen får 20 miljoner kronor per år ur Allmänna arvsfonden. Hur kommunerna bättre ska kunna samarbeta i satsningar på kultur för unga ska en arbetsgrupp kartlägga.

CIRKUSSTÖD.

Eftersom Cirkus Cirkör i Botkyrka varit ledande i att etablera nycirkusen i Sverige får den ett ökat stöd. I fortsättningen finns därför ett utrymme för statliga bidrag på minst 4 miljoner.

NORRKULTUR.

Förutom det årliga bidraget på en miljon kronor från Kulturrådet får Tornedalsteatern nu också ett direkt anslag på samma belopp. Filmpool Nord, som inte längre får några pengar från EU:s strukturfonder, får också en miljon kronor.

BIOLOGISK MÅNGFALD.

Anslagen för att skydda värdefull natur och bevara den biologiska mångfalden höjs med 250 miljoner kronor nästa år och med 450 miljoner kronor år fördelat på 2006 och 2007. Pengarna ska användas för att skydda värdefulla naturområden, öka skyddet av växter och djur och förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. Av anslaget för 2005 ska 50 miljoner kronor gå till de fem nya vattenmyndigheterna i Sverige, som skapats för att genomföra EU:s vattendirektiv. Regeringen får under 2005 ingå ekonomiska avtal i samband med inköp och intrångsersättning för värdefull natur som innebär utgifter på högst 120 miljoner kronor under 2006. Högst 10 miljoner kronor får användas för kalkning av skogsmark, enligt Skogsstyrelsens planer.

HÅLLBAR UTVECKLING.

Regeringen inrättar ett nationellt forum för hållbar utveckling vid Boverket, som får ett ökat anslag med 10 miljoner kronor per från 2005 för att driva detta forum. Syftet är att främja idédebatt och stödja nytänkande, forskning och utveckling.

KLIMAT.

Det statliga stödet till klimatinvesteringar i kommunerna förlängs med 50 miljoner kronor nästa år och med 150 miljoner kronor under 2006.

SLAKTDJUR.

Regeringen vill på sikt minska slaktdjurstransporterna och därför får Livsmedelsverket 10 miljoner kronor för att stödja pilotprojekt som innebär att djur slaktas på den plats där de föds upp.

EKOLOGISK ODLING.

Regeringen fördubblar anslaget till ekologisk odling till 30 miljoner kronor under 2005. Detta för att öka efterfrågan på ekologiska produkter.

SAMECENTRUM.

Tre miljoner kronor anslås årligen till det permanenta samiska informationscentrum som byggts upp vid Sametinget.

RYMDPROGRAM.

För att säkra Sveriges fortsatta deltagande i det europeiska bärraketprogrammet Ariane avsätter regeringen 235 miljoner kronor under 2005 och 100 miljoner kronor för 2006. Detta innebär enligt näringsminister Leif Pagrotsky att Volvo Aero Corporation i Trollhättan, som utvecklar utloppsmunstycken och turbiner till motorn i Ariane, kan fortsätta sin rymdverksamhet.

JÄRNVÄGAR.

Anslagen för vägar och järnvägar höjs med 3,7 miljarder under 2005. I budgeten finns också låneramar på 1,9 miljarder kronor för 2005 till finansieringen av järnvägsprojekten Mälartunneln, Hallsberg–Mjölby och Göteborg–Trollhättan samt ett antal vägprojekt i Västsverige, bland annat på E6.

HEMLÖSA.

Socialstyrelsen föreslås få 30 miljoner kronor under 2005–2007 för fortsatta utvecklingsinsatser mot hemlöshet. Ytterligare 200 miljoner kronor avsätts också för förebyggande av alkoholskador och narkotikamissbruk under 2005. Missbrukarvården anslås totalt 820 miljoner kronor 2005–2007.

SPELMISSBRUK.

Den växande spelmarknaden gör att allt fler människor fastnar i spelmissbruk, konstaterar regeringen som vill avsätta 35 miljoner kronor fram till 2006 för att förebygga spelberoende. Pengarna ska bland annat gå till forskning och öppenvårdsinsatser. Arbetet med att minska tobakens inverkan på folkhälsan tillförs 20 miljoner kronor under 2005 och 2006.

SKADOR.

I dag finns ingen sammanhållen statistik över vilka skador som svenska folket drabbas av. Regeringen föreslår att ett särskilt skaderegister upprättas under Socialstyrelsens överinseende och anslår 1,5 miljoner kronor till detta. Faktaunderlaget ska underlätta forskning om skador och säkerhet samt förse myndigheter och andra aktörer med ansvar för säkerhet och skadeförebyggande arbete med statistik.

FLYKTINGAR OCH INVANDRARE.

Anslagen till flyktingpolitiken minskar från 7,3 miljarder kronor i år till 5,5 miljarder 2007. Främsta orsaken är att färre söker asyl i Sverige och att antalet som beviljas uppehållstillstånd beräknas fortsätta att minska. Regeringen räknar med att mottagningen i kommunerna minskar från dagens cirka 12000 personer per år till 10500 2007. Statens ersättning till kommunerna för så kallat flyktingmottagande minskar därmed från 2,1 miljarder i år till 1,8 miljarder 2007. Anslaget för mottagande av asylsökningar beräknas på motsvarande sätt minska från årets 3,5 miljarder kronor till 2,1 miljarder 2007.

UTLÄNNINGSNÄMNDEN

ska läggas ned den 1 januari 2006, skriver regeringen i budgeten. En lagrådsremiss utlovas till hösten 2004 och en särskild utredare ska inom kort utses. Utredaren ska förbereda skiftet av överprövningar av Migrationsverkets beslut från Utlänningsnämnden till allmänna förvaltningsdomstolar. Riksdagen beslutade redan i november 2001 om en nedläggning av Utlänningsnämnden och frågan har sedan dess varit föremål för infekterad debatt mellan regeringen och övriga partier.

LINNÉJUBILEUM.

År 2007 är det 300 år sedan Carl von Linné föddes, vilket kommer att uppmärksammas inte minst i Uppsala. Stadens universitet förvaltar en del av hans arv, bland annat Linnéträdgården, Linnés Hammarby och Botaniska trädgården. Regeringen föreslår att universitetet får 1 miljon kronor nästa år för vård och upprustning av Linnéminnen.

VÅRDGARANTI.

Nästa år införs en nationell vårdgaranti, som innebär att patienten ska ha vård inom 90 dagar efter beslut om behandling. Regeringen ska komma överens med Landstingsförbundet om närmare utformning och genomförande av garantin. Sammanlagt får landstingen nästan två miljarder (1,95) kronor 2005, varav 700 miljoner är nytillskott som öronmärks för vårdgarantin. Från och med 2006 föreslås landstingen få 1,75 miljarder kronor per år.

ÄLDREOMSORG.

Regeringen vill avsätta 450 miljoner kronor nästa år till förbättringar av äldreomsorgen. Främst ska pengarna användas till personalens kompetensutveckling. För 2006 och 2007 beräknas 300 miljoner kronor årligen för denna satsning.

PSYKIATRIPENGAR.

Vården av psykiskt sjuka får en halv miljard kronor under nästa år, föreslår regeringen. År 2006 blir summan 200 miljoner. Pengarna ska främst gå till vård, sysselsättning och boende för personer med psykisk sjukdom och/eller psykiskt funktionshinder. Kommun och landsting måste bli bättre på att samarbeta i dessa frågor och därför föreslår regeringen att 100 miljoner kronor varje år används till verksamhetsutveckling.

TT