Arbetslösheten fortsätter vara hög

Regeringen når inte målet under 2004 – tidigast under 2007

MIN EKONOMI

Regeringens mål att 80 procent av befolkningen i åldern 20 till 64 år ska vara sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden ligger fast.

Men det kommer inte att nås under 2004, konstaterar regeringen i budgeten.

Trots ljusare ekonomiska utsikter kommer inte heller delmålet att pressa tillbaka den öppna arbetslösheten till 4 procent att nås i år, och inte heller nästa år enligt regeringens prognoser.

Sysselsättningsmålet nås tidigast 2007 och då endast om tillväxten fram tills dess ligger på en högre nivå än vad regeringen själv tror är sannolikt.

För att uppnå de båda målen krävs en väl fungerande och flexibel arbetsmarknad, konstaterar regeringen och ägnar flera sidor i budgeten åt diskussioner kring vad Ams och arbetsförmedlingarna gör och inte gör.

Framför allt skjuter regeringen in sig på att arbetsförmedlingarna fungerar så olika.

Krav på arbetslösa

Arbetsförmedlingarna kritiseras bland annat för att de inte sköter sina kontrolluppgift tillräckligt väl. De ska bland annat se till att de arbetslösa verkligen söker jobb, själva eller efter anvisningar från förmedlingarna.

Ett stort problem är att arbetsförmedlingarna tolkar och tillämpar reglerna kring arbetslöshetsersättningen olika. På en del håll är det alltför lätt att få ersättningsperioden förlängd. Förlängning ska bara kunna ske om det är troligt att arbetslösheten förväntas upphöra inom en snar framtid.

Både Statistiska centralbyrån (SCB) och Ams har visat att många arbetslösa som får ersättning inte bryr sig om att söka jobb. Drygt en tredjedel av de heltidsarbetslösa hade under en mätvecka inte lagt ned någon tid alls på att söka jobb, visade SCB:s undersökning. Och över hälften uppgav att de inte sökte något arbete eller hade tagit någon direkt arbetsgivarkontakt den senaste veckan.

Det är siffror som regeringen inte vill se igen.

Fler i utbildning

Mer konkret satsar regeringen på att öka de arbetsmarknadspolitiska programmen med 20000 platser, mer resurser till lönebidrag för arbetshandikappade, bättre ungdomsprogram och förstärkt stöd till arbetspendling.

Maria Victorin/TT