Skandia gör om bonusprogrammet

MIN EKONOMI

Skandias styrelse har reviderat sin policy för ersättning utöver baslönen till alla anställda inom Skandiakoncernen.

Bolaget inför dels en ny kort- och långsiktig rörlig lönekomponent för ledande befattningshavare, dels ett resultatandelssystem för merparten av bolagets medarbetare i Sverige, enligt ett pressmeddelande.

Den rörliga lönedelen för Skandias chefer består av en kortsiktig och en långsiktig lönedel. Den korta lönekomponenten mäts mot de finansiella mål för respektive enhet som lagts fast av styrelsen och den långsiktiga mäts mot resultatmålet för hela koncernen. Båda programmen har ett tak på 30 procent av respektive medarbetares baslön.

Totalt omfattas i år ett 60-tal individer bosatta utanför Sverige av den långsiktiga rörliga lönedelen. Maximalt utfall för den får inte överstiga 15 procent av den föreslagna utdelningen till aktieägarna det berörda året. För innevarande år har styrelsen föreslagit en utdelning på 358 miljoner kronor.

Kan ge 25 000

Dessutom återinförs den tidigare vinstandelsstiftelsen Skandianen för Skandias personal i Sverige. Den ersätter det nu avslutade optionsprogrammet.

Resultatandelssystemet är relaterat till resultatet i den svenska verksamheten och kan ge en heltidsanställd på årsbasis maximalt 25000 kronor. Upp till 50 procent av avsättningen till stiftelsen får investeras i aktier i Skandia och ska vara låst i tre år innan utbetalning sker till medarbetaren. Den maximala kostnaden för programmet uppgår för närvarande till knappt 50 miljoner kronor per år.

Deltagare i det rörliga löneprogrammet kommer inte att delta i Skandianen som i Sverige kommer att omfatta omkring 1500 personer.

Samtidigt meddelar styrelsen att vd Hans-Erik Anderssons lön i år sätt till 6 miljoner kronor utan någon rörliga lönedel. Det är samma lön som 2004.

Inga aktierelaterade program föreslås.

TT