Miljarder till psykvården

Barn och unga prioriteras när psykiatrin får mer pengar

MIN EKONOMI

Människor med psykiska problem ska få hjälp på arbetsmarknaden.

Det föreslår regeringen och satsar 2,7 miljarder på psykiatrin.

För nästa år avsätts 650 miljoner kronor för människor med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Totalt satsas 2,7 miljarder till och med 2011.

Kommunerna får pengar för att skapa fler jobb anpassade för personer med psykisk funktionsnedsättning. Villkor: Kommunen ska ensam eller tillsammans med landstinget stå för halva kostnaden.

Åtta försökskommuner/försöksområden ska få pengar för att möta barn och unga som riskerar psykisk ohälsa. En vårdkedja ska skapas med tydlig ansvarsfördelning mellan vård, skola, mödravårdscentral, barnavårdscentral samt barn- och ungdomspsykiatrin.

Vidareutbildning för personal som möter människor med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ska ta reda på vilka insatser som fungerar bäst för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

ARTIKELN HANDLAR OM