Bidragstak kritiseras: "Riskerar slå mot barnfamiljer"

Anna Langseth/TT

Publicerad 2023-07-23

Regeringen vill införa ett bidragstak för att få fler vuxna i arbete. Men professor Åke Bergmark anser att det skulle slå mot barnfamiljer och sakna effekt.

– Det är sannolikt helt verkningslöst, säger han.

Den som är helt barskrapad kan ansöka om försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag, hos socialtjänsten i kommunen. Det kan ibland bli mycket pengar, anser regeringen och Sverigedemokraterna – som nyligen gav direktiv om att utreda ett bidragstak.

Tanken är att personer med försörjningsstöd ska bli mer motiverade att jobba om de får mindre i bidrag. Åke Bergmark, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, är kritisk.

– Det är i väldigt hög grad ett slag i luften. Tror man att det skulle påverka människor i långvarigt försörjningsstöd har man väldigt dålig kläm på vilka försörjningsproblem den gruppen står inför.

Redan nu kräver socialtjänsten att bidragssökande söker jobb eller deltar i arbetsmarknadsåtgärder, annars riskerar de nekas eller få sänkt bidrag.

– Incitamenten att ta ett jobb finns redan, säger Bergmark.

Att en del lever på försörjningsstöd under lång tid handlar främst om att de är långt från arbetsmarknaden. Lösningen är därför snarare att ge dem exempelvis yrkesutbildningar, anser han.

Kostnader för barnen

När socialtjänsten ska bedöma om någon har rätt till ekonomiskt bistånd utgår de bland annat från vad som anses vara en miniminivå att leva på, den så kallade riksnormen. Därtill kan socialtjänsten bevilja utgiften för hyran för att personen ska slippa bli hemlös.

För en vuxen motsvarar riksnormen ungefär samma nivå som den som lever på existensminimum vid skuldsanering hos Kronofogden.

Personer kan endast få höga belopp om socialtjänsten skulle bevilja kostnaden för en hög hyra eller om de har barn. Då utgår socialtjänsten från den riksnorm i försörjningsstödet som bygger på miniminivån för hur mycket mat exempelvis ett barn behöver i en viss ålder. Familjer med många barn har också större chans att få hyran för lägenheter med flera rum beviljade av socialtjänsten.

”Lönar sig inte”

Reglerna är skapade i all välmening, då barn ska ha en viss levnadsstandard även om föräldrarna lever på försörjningsstöd. Det säger Maria Hemström Hemmingsson, som leder den statliga utredningen om bland annat bidragstak.

– Men i praktiken innebär det att för familjer med fler än fem barn lönar det sig sannolikt inte att ta ett jobb. Det är en utmaning eftersom det kan permanenta människor i utanförskap, och det skadar deras barn också.

Åke Bergmark betonar att personerna inte alltid får den miniminivå som anses rimlig att leva på. Under 2000-talet har det blivit vanligare att socialtjänsten beviljar mindre än riksnormen eller nekar försörjningsstöd helt, trots att personerna saknar inkomst, visar hans forskning.

Kombination

Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) tror ändå att ett bidragstak skulle ha effekt. Enligt henne ställer inte alla kommuner krav på biståndsmottagare att aktivera sig och söka arbete och hon tror på en kombination av bidragstak och utbildningar.

TT: Hur ska det gå för de familjer som inte hittar jobb och som ändå får lägre bidrag trots att de har barn?

– Utredaren ska beakta om det finns barn i hushållet. Den viktigaste insatsen för barnen är att föräldrarna har arbete, säger Tenje.

– Det handlar inte alls om att man ska stå helt utan inkomst över huvud taget. Det handlar om att ersättningen inte ska överträffa vad man annars skulle ha fått om man hade tagit ett jobb med lägsta lön, fortsätter Tenje.

Utredningen ska vara klar i december 2024.

Följ ämnen i artikeln