Karolinska gör plats för offer från Asien

NYHETER

Karolinska sjukhuset i Solna har tömt två ortopedavdelningar och i går morse öppnades en tredje avdelning för skadade i katastrofen.

Totalt finns ett 50-tal vårdplatser.

På Karolinska/Huddinge har en geriatrisk avdelning blivit tillfällig infektionsavdelning och reservplatser finns på akuten.

39 svenskar vårdas nu på Karolinskas Asienavdelning.

23 av dem är vuxna och 16 barn - och nästan alla är sörjande.

Bland de patienter som i går kväll tagits omhand på den provisoriska avdelning för skadade från Sydostasien är den yngsta bara ett år och den äldsta 55 år.

- Vi har en vuxenavdelning och en barnavdelning men på grund av situationen inom många familjer har vi inte velat splittra dem, säger chefläkare Bo Ringertz.

Över 60 extrainsatta

Sorgen vilar tung på varje rum och en extrainsatt personalstyrka på 60-70 personer, plus läkare och operationslag i beredskap, är på plats.

- Nästan alla våra patienter har mist någon anhörig. Det är en väldig tung börda de bär med sig, säger Bo Ringertz.

Kristeamet finns till hands nu - men även efter utskrivning.

En av svenskarna vårdades i natt på intensiven. Några patienter har skelettskador, ansiktsskador och frakturer, andra feber och infekterade sår.

- Men överskuggande är de psykiska påfrestningarna. Och det finns hela tiden ett inflöde av patienter. Bara under kvällen har vi skrivit in nio nya personer.

Britt Peruzzi