Multisjuka mår sämre hemma än på boende

Foto: Christine Olsson
Multisjuka som bor kvar hemma skattar hälsan sämre än de som flyttat till äldreboende. Arkivbild.

avTT

NYHETER

Äldre, multisjuka personer som bor kvar i huset eller lägenheten skattar sin hälsa som sämre än vad multisjuka som flyttat till ett äldreboende gör.

En förklaring kan vara att vården och hemtjänsten uppfattas som splittrad.

Socialstyrelsen har för första gången samkört äldres enkätsvar om sin äldreomsorg med variabler ur patient- och läkemedelsregistren. Analysen, presenterad i rapporten " Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 ", visar att gruppen multisjuka skattar sin hälsa olika, beroende på hur de bor. Bland de boende på äldreboende summerade 40 procent sin hälsa – utifrån livssituationen – som "god". Motsvarande andel i gruppen som, med stöd av hemtjänst och hemsjukvård, bor kvar hemma var 24 procent.

Utbredd oro

En liknande skillnad syntes också i gruppen äldre som äter flera olika psykofarmaka. I gruppen som bor kvar hemma besvärades hela 80 procent av ängslan, oro och ångest, jämfört med 50 procent i gruppen med adress äldreboende.

– Skillnaden skulle kunna bero på att vården och omsorgen ser annorlunda ut för de olika grupperna. Den som bor kvar i sitt ordinära boende har behov av mycket hemtjänst och hemsjukvård och besöker säkert dessutom primärvården. Det är många olika aktörer som ska samverka och många personer som kommer till ditt hem. Man kan fråga sig om den sammanhållna vården och omsorgen uppfyller den enskildes behov, säger utredaren Anna Ekendahl vid Socialstyrelsen.

Ensamhet

Socialstyrelsens rapport visar också på det paradoxala att personer som har fler hemtjänsttimmar än genomsnittet i högre utsträckning uppger att de mår dåligt, känner sig otrygga och besväras av ensamhet.

– Detta kan bottna i att man blivit sjukare, vilket påverkar hur man uppfattar vården och omsorgen. Men det kan också bero på att man har fått fler personer i hemmet, vilket kanske inte känns tryggt, säger Anna Ekendahl.

Undersökningen visar inte huruvida de multisjuka som bor kvar hemma skulle vilja flytta in på ett äldreboende, där hjälpen är nära dygnet runt.

– Det vi vet är att den genomsnittliga väntetiden till ett särskilt boende har ökat. Vi vet också att andelen personer med särskilt boende har minskat. Men antalet platser varierar mellan kommunerna, säger Anna Ekendahl.