Aftonbladet kritiseras av Pressens opinionsnämnd – pekade ut fel person

NYHETER

Pressens Opinionsnämnd klandrar Aftonbladet för en artikel där en namngiven person felaktigt påstods ha varit den som utsatt en medarbetare för sexuella trakasserier och som ledde till en fällande dom i Arbetsdomstolen.

Artikeln publicerades på ettan i Aftonbladets nätupplaga den 5 juli klockan 14.47 under rubriken ”JUST NU: Bolagets [företagsnamn angivet] ex-vd döms för tafsande” och underrubriken ”X-bolagets tidigare vd NN tog på 19-årig kvinna under julfest”. Tio minuter senare, klockan 15.07, skickade Aftonbladet även ut en så kallad push med rubriken ”JUST NU: Bolagets tidigare vd tafsade på ung kvinna under julfest – döms till böter”. I brödtexten, som är identisk med ett telegram som nyhetsbyrån TT publicerade klockan 14.46, stod det att Arbetsdomstolen dömt Bolaget att betala 50 000 kronor till en kvinna som tidigare varit anställd i bolaget. Enligt artikeln var bakgrunden till domen att Bolagets dåvarande vd, NN, hade tafsat på kvinnan under bolagets julfest och att Arbetsdomstolen konstaterat att det handlade om sexuella trakasserier. Händelsen inträffade enligt artikeln i början av december 2015 på en restaurang i Stockholm. TT skrev:

”Vd NN ska efter middagen ha lagt sin hand på 19-åringens lår och börjat föra den upp över låret. Kvinnan, som var provanställd, valde att avsluta sin anställning på företaget.”

Enligt TT hade NN efter händelsen bett om ursäkt till personalen i ett mejl. Kort efteråt skulle han tillträda som en av bolagets chefer, men bolagsledningen valde att tillsätta en annan person på posten.

Klockan 15.10 meddelade TT att uppgifterna i telegrammet var felaktiga. Aftonbladet rättade artikeln omedelbart. Den rättade versionen fick rubriken ”Tafsade på julfesten – får 50 000 kr i böter”. Tidningen skrev nu:

”En vd vid ett x-bolag [särskild bransch angiven] har dömts för sexuella trakasserier av en 19-åring kvinna.”

Uppgifterna om Bolaget och anmälaren var borttagna och det framgick att det handlade om en händelse i december 2015. I ingressen till artikeln publicerades följande rättelse: ”Rättelse: I en tidigare version pekade Aftonbladet felaktigt ut en namngiven vd vid ett annat företag.”.

I anslutning till artikeln fanns ett videoklipp om nyheten från Aftonbladet-tv där det även redogjordes för rättelsen. Enligt tidningen skickades en push ut kl. 15.22 som löd: ”RÄTTELSE: Domen för tafsande under julfest rör inte vd:n för Bolaget utan ett annat x-bolag.”

Anmälaren: Bristande faktakontroll

Artikeln anmäldes av den namngivna personen, NN, som anförde att han felaktigt hängts ut som dömd i domstol för sexuella trakasserier. TT hade blandat ihop hans namn och en händelse i december 2016 med händelsen bakom Arbetsdomstolens dom.

Händelsen 2016 rörde också en julfest som fick stor medial uppmärksamhet. Som tillträdande vd för Bolaget hade NN då bjudits in till bolagets julfest. Vid slutet av middagen var han ett hemligt pris i ett lotteri. Han uppmanades att gå upp på scenen och dansa med en kvinnlig anställd. Under dansen lade han händerna på kvinnans bak i syfte att spela med i den uppsluppna stämningen. Det var grovt olämpligt men hans avsikt var inte att kränka någon. Kvinnan accepterade hans ursäkt samma kväll. Han bad också om ursäkt till övriga festdeltagare per mejl. Mejlet nådde sedan Aftonbladet och händelsen fick felaktiga proportioner i media.

Anmälaren menade att såväl TT som Aftonbladet hade brutit mot god publicistisk sed genom bristande faktakontroll. Trots att telegrammet rättades fick den felaktiga publiceringen omedelbar spridning. Sammantaget hade tidningen förorsakat honom en oförsvarlig publicitetsskada.

Tidningen: Stort nyhetsvärde

Aftonbladet svarade genom sin ställföreträdande ansvariga utgivare Lena Mellin att telegrammet hade publicerats som del av det automatiska flödet av TT-telegram i en särskild box på sajtettan under rubriken ”Senaste nytt”. Telegram som ansågs ha ett stort nyhetsvärde fick en egen placering på ettan. Det aktuella telegrammet var ett sådant. Aftonbladet kontrollerade sällan eller aldrig sanningshalten i TT-telegrammen, oavsett om de automatpublicerades eller gavs en mer framträdande plats. Tidningen utgick från att den kontrollen gjordes av TT. Därför uppmärksammades inte Aftonbladet på felaktigheterna i telegrammet förrän TT:s felmeddelande gick ut. När felet upptäcktes rättades artikeln omedelbart och pushen om felet skickades ut.

Efter omständigheterna hade Aftonbladet hanterat ärendet på ett ansvarsfullt sätt, menade Lena Mellin. Några spår av ursprungstelegrammet fanns inte på vare sig sajten eller i tidningens arkiv.

Anmälaren vidhöll att Aftonbladet inte kunde avsäga sitt publicistiska ansvar genom att hänvisa till att felet låg hos TT.

PO: Felaktigt utpekande

Pressombudsmannen konstaterar att sexuella trakasserier är ett samhällsproblem av stort allmänintresse. Media har en viktig uppgift i att skildra och belysa problemet som företeelse. I det enskilda fallet är allmänintresset emellertid i regel begränsat. Av hänsyn till de inblandade bör rapporteringen i de fallen präglas av återhållsamhet när det gäller identifierande uppgifter och integritetskänsliga detaljer. Om förövaren är en samhällsbärare eller en person vi har ett ansvar att utkräva av är det pressetiska landskapet ett annat. Allmänheten har då ofta ett berättigat intresse av att få veta vem det handlar om. Till denna kategori av offentliga personer kan räknas exempelvis ledare för större företag. Mot den bakgrunden finns det, principiellt, inget att invända mot att tidningen rapporterar om att en namngiven ledare i ett stort företag sexuellt trakasserat en anställd.

Även för offentliga personer gäller dock som pressetisk utgångspunkt att de ska beskrivas på ett rättvisande sätt. I ärendet är klarlagt att tidningen felaktigt pekat ut NN som den person vars tafsande lett till en dom i Arbetsdomstolen.

PO är väl medveten om att TT sedan länge håller hög kvalitet när det gäller en saklig och objektiv nyhetsförmedling. Samtidigt gäller den pressetiska regeln om källkritik även i förhållande till TT. Sakuppgifter ska kontrolleras så noggrant som omständigheterna medger. Tidningen bär alltid det fulla pressetiska ansvaret för sina publiceringar.

Den felaktiga artikeln låg på Aftonbladet.se under drygt 20 minuter. Även om detta är en förhållandevis kort tid är utpekandet av anmälaren mycket allvarligt. Puffandet för artikeln på sajtettan och utskicket av den första pushen har ökat uppmärksamheten och därmed även publicitetsskadan.

PO finner att felet korrigerades så snart det upptäcktes av tidningen. Rättelse publicerades i omedelbar anslutning till detta. Rättelsen togs även in i det videoklipp som publicerades i anslutning till artikeln. PO menar att Aftonbladet har gjort vad som rimligen kan krävas för att begränsa publicitetsskadan.

PON: Tydligare och mer utförliga rättelser

Anmälaren överklagade PO:s beslut att avskriva ärendet till Pressens opinionsnämnd. Det faktum att redaktionen försökt reparera skadan genom att ta bort kopplingen till honom bör inte innebära att Aftonbladet frias. Tidningen berättade inte att han blivit felaktigt utpekad. Den bytte i princip bara ut hans namn mot ospecifika ord som ”en vd”, varför många av dem som en gång läst de ursprungliga artiklarna och pushnotiserna fortsatt kopplade utpekandet till honom.

Nämnden vill i likhet med PO understryka att den pressetiska regeln om källkritik gäller även i förhållande till TT. Sakuppgifterna ska kontrolleras noggrant och tidningen bär alltid det fulla pressetiska ansvaret för sina publiceringar. Nämnden anser också, i likhet med PO, att det måste göras en helhetsbedömning och att det finns flera faktorer som påverkar publicitetsskadans storlek, bland annat det sätt på vilket telegrammet publicerats, hur länge det hållits tillgängligt och om tidningen vidtagit några åtgärder för att begränsa skadan.

När det gäller vilka rättelseåtgärder tidningen bör vidta måste dessa ställas i proportion till hur allvarlig publicitetsskadan är, menar PON. I detta fall påstås felaktigt att det är anmälaren som är skyldig till ett i detalj återgivet sexuellt övergrepp mot en ung kvinna som slagits fast av en domstol. Utpekandet är därmed mycket allvarligt. Det krävs då att tidningen omgående vidtar konkreta och för läsaren tydliga rättelser.

Till Aftonbladets fördel talar att felet korrigerades så snart det upptäcktes och att rättelsen publicerades i anslutning till det. Såvitt framgår av utredningen har emellertid rättelserna fått ett begränsat utrymme. Med hänsyn till det mycket allvarliga utpekandet borde tidningens rättelser på ett för läsaren än tydligare och mer utförligt sätt ha klargjort vad felaktigheterna bestod i.

Sammantaget finner nämnden mot denna bakgrund att rättelserna inte på ett tillräckligt tydligt sätt har tillrättalagt de felaktiga uppgifterna. Anmälaren har därmed orsakats en oförsvarlig publicitetsskada och Aftonbladet ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut. Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på PO:s/PON:s hemsida www.po.se.

ARTIKELN HANDLAR OM