Migrationsverket varnar för regeringens lättnader

Owe Nilsson/TT

Publicerad 2021-01-11

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik efterlyser förtydliganden från regeringen om lättnader i migrationspolitiken. Arkivbild.

Regeringens förslag att införa uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter är tänkt att vara en undantagsbestämmelse.

Men enligt Migrationsverket är förslaget utformat så att det kan omfatta så många människor att det inte går att tala om undantag.

När migrationspolitiska kommittén förra året föreslog skärpningar av migrationspolitiken var regeringen så splittrad att man var tvungen att komplettera kommitténs förslag för att över huvud taget kunna skicka ut betänkandet på remiss.

En av kompletteringarna, som drivits fram av Miljöpartiet, var att kraven för att få uppehållstillstånd av humanitära skäl lättades upp. I stället för synnerligen ömmande omständigheter ska det nu räcka med särskilt ömmande omständigheter.

Efterlyser vägledning

Migrationsverket konstaterar i sitt remissvar att uppehållstillstånd av humanitära skäl är avsett att vara en undantagsbestämmelse, men att det på grund av de öppna formuleringarna skapas utrymme att väga in ett brett spektrum av omständigheter och att det är otydligt hur dessa förhåller sig till varandra.

"Migrationsverket bedömer att bestämmelsen med tiden inte längre kan komma att tillämpas bara i undantagsfall", skriver myndigheten och efterlyser mer konkret vägledning kring vilka faktorer som ska vägas in i bedömningen.

Särskild anknytning

Ett annat tillägg Miljöpartiet fått igenom gäller uppehållstillstånd för vuxna som fått en särskild anknytning till Sverige. Hittills har det gällt för en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt i Sverige eller "som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige".

Eftersom Migrationskommittén har föreslagit att huvudregeln i fortsättningen ska vara tillfälliga uppehållstillstånd, inte permanenta, föreslår nu regeringen att särskild anknytning även ska gälla till personer som bara fått tillfälliga uppehållstillstånd.

Seriösa förhållanden

Detta ska gälla om "förhållandet framstår som seriöst och har etablerats redan i hemlandet".

Här uppstår en rad problem, enligt Migrationsverket.

Avsikten med tillägget är att underlätta bland annat för personer av samma kön som inte kunnat leva i samboförhållande i hemlandet.

Frågan är då bland annat hur det ska kunna fastslås att förhållandet etablerats i hemlandet. Enligt förslagets utformning går det inte att beakta varför ett par levt åtskilda. "Detta betyder således att förslaget, så som det är utformat i dagsläget, kan komma att omfatta fler grupper än de som det syftar till att omfatta", skriver Migrationsverket.

Reglerad invandring

När ska förhållandet ha etablerats? Ska förhållandet ha varit seriöst redan i hemlandet eller räcker det med att det blivit det senare? Migrationsverket varnar för gränsdragningsproblem och efterlyser förtydliganden och en konsekvensanalys av förslagen.

Verket konstaterar att ökade möjligheter att få uppehållstillstånd utan skyddsbehov "utgör undantag från den grundläggande principen om reglerad invandring".

Följ ämnen i artikeln