Opinionsnämndens kritik av Aftonbladet

Uppdaterad 2018-09-26 | Publicerad 2018-06-25

Aftonbladet fälls i Pressens Opinionsnämnd för artikel om Timell

Pressens Opinionsnämnd klandrar Aftonbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed genom en artikel om att Martin Timell anmälts för våldtäkt.

Den 31 oktober 2017 var huvudrubriken på Aftonbladets förstasida ”Martin Timell polisanmäld för våldtäkt på TV4-fest” och underrubriken löd ”Kvinnan ska ha blivit antastad i en badtunna.”

En kvinna som arbetade i produktionsgruppen för TV-programmet Äntligen hemma hade anmält Martin Timell för att denne i samband med en jobbfest begått ett övergrepp mot henne i en badtunna. Polisanmälan gällde våldtäkt.

Kvinnan, som framträdde anonymt i artikeln, berättade också att Timell hotat henne med uttalandet: ”Om du vill fortsätta i tv-branschen ska du tänka dig för vad du säger.”

Timell anmälde

Artikeln anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman, PO, av Martin Timell som bland annat framförde att han blivit hudflängd i en rad tidningar för saker som han varken gjort eller blivit dömd för. Han menade att han var en tv-snickare, inte kungamördare eller terrorist, och att både han och hans familj hade lidit enorm skada av publiceringarna.

Aftonbladet svarade att Martin Timell genom sina många uppdrag som programledare i stora tv-produktioner haft större möjligheter än de flesta att bidra till det offentliga samtalet och att han därmed var en offentlig person, även om han inte innehade något förtroendeuppdrag.

TV4 namngav Timell

I kölvattnet av #metoo hade Aftonbladet bara publicerat namn och bild på personer när det funnits ett oavvisligt allmänintresse att göra så. När Martin Timells egen uppdragsgivare, TV4, namngav honom hade även Aftonbladet, som sista stora medium, gjort det. Inte för att tidningen gjort en ny bedömning i sak, utan för att anonymiteten i det läget inte längre skyddade Timell.

Allmänhetens Pressombudsman, PO, menar att frågor som rör sextrakasserier och sexuellt våld är en viktig samhällsfråga, varför det inte finns något att invända mot att tidningen valt att lyfta dessa frågor.

Begränsat allmänintresse

Men kändisar hör, menar PO, i allmänheten inte till gruppen offentliga personer, av vilka medborgarna har ett ansvar att utkräva. Allmänintresset kring Martin Timell är begränsat och han är inte betydande ur ett samhällsperspektiv.

Martin Timell är, anser PO, inte en offentlig person av det slag som får finna sig i integritetskränkande rapportering. Därtill är hans vikt i offentligheter alltför låg. Tidningen skriver, med namns nämnande, att Martin Timell är polisanmäld för våldtäkt, en anklagelse som är synnerligen misskrediterande. Enbart påståendet innebär en allvarlig skada för en utpekad person.

Tidigt i rättsprocessen

Vid tiden för Aftonbladets publicering fanns ingen förundersökning, Timell har inte delgivits misstanke om brott och inget åtal hade väckts. Pressetiskt ska tidningsuppgifter bedömas utifrån kunskapsläget vid tiden för publiceringen. Att Timell senare åtalas, misstänkt för våldtäkt, saknar, enligt PO, betydelse för bedömningen av den anmälda texten.

Mot bakgrund av Martin Timells roll, allvaret i anklagelsen och det tidiga skedet i rättsprocessen anser PO att Aftonbladet, trots viss återhållsamhet i rapporteringen, har förorsakat Timell en oförsvarlig publicitetsskada.

Uppenbart samhällsintresse

Pressens Opinionsnämnd, PON, menar att frågor om sexuella kränkningar och trakasserier, inte minst i arbetslivet, har ett uppenbart samhällsintresse och det är därför angeläget att frågorna behandlas i massmedia. Enskilda måste då kunna bli föremål för en närmare granskning.

När det gäller bedömningen av vilka personer som av olika skäl får tåla en sådan granskning vill nämnden särskilt framhålla att den måste göras på ett allsidigt sätt med utgångspunkt från förhållandena i det enskilda fallet. Några precisa avgränsningar av vilka kategorier av personer som i detta sammanhang kan betraktas som offentliga personer eller som av andra skäl får vara beredda på en hårdare granskning går inte att lägga fast.

Allvarlig anklagelse

Martin Timell är främst känd som programledare för underhållningsprogram, men har också haft publika uppdrag i andra sammanhang. Han har därmed, anser PON, en ställning som medför att han kan behöva tåla en mer ingående granskning av förhållanden som har koppling till hans yrkesverksamhet.

Den framförda våldtäktsanklagelsen är mycket allvarlig och den påstådda händelsen ligger långt tillbaka. Det förhållandet att Martin Timell före den anmälda artikeln hade namngetts på annat håll medför inte att det framstår som pressetiskt godtagbart att på det sätt Aftonbladet gjort publicera hans namn och uppgifterna om våldtäktsanklagelsen mot honom. Vid tiden för publiceringen kan det inte anses ha funnits ett uppenbart allmänintresse som krävde en offentlig belysning av uppgifterna.

Brott mot god publicistisk sed

Nämnden instämmer således i PO:s bedömning att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut. Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på PO:s/PON:s hemsida www.po.se.

ANNONS