Nyheter

Lagrådet tycker lagen räcker för misshandlade barn

NYHETER

STOCKHOLM.Landets högsta domare anser inte att lagen behöver skärpas för att misshandel av barn ska ge strängare straff.

  Det framgår av Lagrådets yttrande, som blev offentligt på tisdagen.

Justitieminister Thomas Bodström har sagt att han vill se längre fängelsestraff för misshandel av barn. Han anser också att det måste framgå tydligare av lagen att barn är särskilt utsatta.

  Detta i samband med att flera uppmärksammade fall av grov misshandel mot små barn givit straff i den lägre delen av straffskalan, som löper mellan ett och tio år.

Finns redan i lagen

  I en lagrådsremiss har regeringen föreslagit att ytterligare en försvårande omständighet ska skrivas in i brottsbalken. Enligt denna ska det särskilt beaktas om brottet varit ägnat att riskera tryggheten hos ett barn i dess förhållande till en förälder eller annan närstående vuxen.

  Men de försvårande omständigheter som redan finns i lagen täcker in den situationen, anser Lagrådet och avstyrker regeringens förslag.

  De försvårande omständigheterna är tre till antalet: om gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet, utnyttjat någons skyddslösa ställning eller grovt utnyttjat sin egen ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende.

Vill visa handlingskraft

  Josef Zila, docent i straffrätt, håller med Lagrådet.

  - Det verkar som om politikerna vill visa handlingskraft eftersom den allmänna opinionen för straffskärpning varit så stark. Men förslaget tillför inte något nytt, säger Zila till TT.

  Den remiss som Lagrådet nu svarat på innehåller flera förslag till lagändringar från justitie- och socialdepartementet för att skydda barn och stärka deras ställning - ett helt "barnpaket".

  Lagrådet anmärker på att sekretessfrågorna inte är tillräckligt utredda när det gäller samverkan mellan myndigheter, vilket ska skydda barnens intressen.

Barn som far illa

  Samma invändning har Lagrådet om den utvidgade anmälningsskyldigheten, det vill säga att offentligt anställda är skyldiga att anmäla om de misstänker att ett barn far illa.

  Nu har även personal inom kriminalvården och den rättspsykiatriska undersökningsenheten föreslagits få en sådan skyldighet.

  Lagrådet har inga anmärkningar mot förändringen av lagen om vård av unga (LVU) enligt vilken man ska lägga större vikt vid vad barnet själv tycker.

  Lagrådet består av domare från Högsta domstolen och Regeringsrätten. Deras uppgift är att yttra sig över nya lagförslag från regeringen eller riksdagsutskott. Det lagrådet tittar på är om det nya lagförslaget stämmer ihop med grundlagarna, rättsordningen och rättssäkerheten och om förslaget är tillräckligt precist för att dess syfte ska uppnås.

Ewa Tures/TT

ANNONS

Se över ditt elavtal när priserna rusar! Jämför och hitta det bästa elavtalet för dig.

Extern länk från Compricer

Jämför nu!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter