Färre äldre kvinnor spottar i glaset

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Ett glas vin en vardagskväll? Helt okej tycker allt fler kvinnor, indikerar 2018 års upplaga av IQ:s alkoholindex.

Medan trenden går mot en liberalare syn på alkohol bland äldre kvinnor drar yngre män åt motsatt håll.

– Generationen som levde under mellanölstiden när det var mer liberalt har blivit äldre, säger Mats Ramstedt, forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Traditionellt har män en mer tillåtande syn på alkohol än kvinnor. Likaså har yngre en mera liberal inställning än äldre. Skillnaden har dock minskat över tid, framför allt bland äldre och medelålders kvinnor som blivit mera tillåtande samtidigt som yngre män blivit mer återhållsamma. Attityderna till alkohol översätts av IQ till ett index där värden över 50 indikerar en återhållsam inställning till alkohol och värden under 50 en liberalare syn.

I 2018 års mätning har kvinnor i snitt ett index på 65,8 – en minskning från 67,3 när mätningarna startade 2010. Männens snitt på 57,1 innebär däremot en ökning från 56,0 år 2010. Tydligast blir förändringen för kvinnor över 75 år. För denna grupp landar 2018 års index på 80,5 jämfört med 86,6 när mätningarna startade 2010. Under samma tid har indexet för män mellan 16 och 24 år ökat från 46,2 till 53,6.

Olika sätt att socialisera

Enligt Karin Hagman, vd på IQ, kan den starka hälsotrenden bland unga i kombination med nya umgängesformer via sociala kanaler vara en bidragande faktor till unga mäns restriktivare syn på alkohol. Äldre kvinnor å andra sidan, lever ett helt annat liv i dag än deras mammor gjorde.

– De umgås mycket och socialiserar och det tror jag även påvekar deras alkoholvanor, säger hon.

Enligt siffror från CAN har den rapporterade alkoholkonsumtionen dock sjunkit sedan 2004. Andelen män med riskkonsumtion uppskattas vara nästan dubbelt så stor som andelen kvinnor.

2018 års alkoholindex tyder även på en något liberalare inställning till att föräldrar bjuder sina barn på alkohol. 2018 svarade 65 procent av de tillfrågade 2018 att det var "mer rätt än fel" eller "helt fel" att vid enstaka tillfällen bjuda ungdomar under 18 år i den egna familjen på alkohol jämfört med 76 procent 2010.

Internationellt perspektiv

Denna förändring oroar Karin Hagman.

– Vad du gör är att du lär ditt eget barn att dricka.

Enligt Mats Ramstedt går trenden emot befintlig forskning på området som visar att allt färre unga säger att de blir bjudna på alkohol av sina föräldrar.

Han understryker även att Sverige, i ett europeiskt perspektiv, har en restriktiv syn på ungas drickande.

– En europeisk jämförande studie visade att ungefär 20 procent i Sverige tycker att det är föräldrarna som ska bestämma när barnen ska börja dricka alkohol, jämfört med cirka 50 procent i andra europeiska länder.

Att bli berusad när barn är med är något som 86 procent anser är "mer fel än rätt" eller "helt fel" – en ökning från 83 procent 2010. Karin Hagman understryker att även måttligt drickande kan väcka obehag.

– Man behöver inte bli superfull för att ett barn ska uppleva det som obehagligt. Det handlar om att din röst förändras, du blir annorlunda och för ett barn är det jättesvårt att förstå.

Publicerad:

LÄS VIDARE