Svenskarna nöjda med vården och skolan

NYHETER

STOCKHOLM

Sjukvården är bra, barnomsorgen är bra, äldreomsorgen är bra och skolan har aldrig varit bättre, anser svenska folket.

Polisen kunde fungera bättre och förtroendet för skattemyndigheterna sjunker.

Barn, föräldrar och studenter är nöjda med den svenska skolan på alla nivåer, konstaterar Svenskt Kvalitetsindex. Mätningen, baserad på 2 000 intervjuer, visar att förtroendet för grundskolan ökat markant. Föräldrar och barn är nöjda med skolans kvalitet och med lärarnas kompetens, engagemang och empati. Men fortfarande klagar man på klassernas storlek och på att skolan har för lite personal.

Också högskolan lever upp till förväntningarna anser de tillfrågade. Mest positiva är de studerande på högskoleorter som Lund, Uppsala och Umeå, medan storstädernas högskolor och de mindre och nyare skolorna får något lägre betyg.

Dagis är prisvärt och populärt

Daghemmen bedöms som mycket bra. Förväntningarna är höga och uppfylls också, förtroendet för det egna dagiset är stort. I 2002 års mätning anses barnomsorgen mycket prisvärd till följd av maxtaxan. De privata och kooperativa daghemmen är genomgående mer uppskattade än de kommunala.

Sjukvården får betydligt bättre betyg i den senaste mätningen än året innan då bottenrekord noterades både för offentlig och privat primärvård. Den medicinska kvaliteten på vården anses rätt hög. Personalens kompetens och empati beröms genomgående medan väntetiderna fortfarande kritiseras. Patienterna anser att den öppna vården är prisvärd, man får valuta för patientavgiften. Privatvården bedöms något mer positivt än den offentliga vården.

Servicehusen får godkänt

Äldrevården, särskilt servicehus och ålderdomshem, får beröm av både boende och anhöriga. De senare åren har betyget stigit stadigt. De kommunala servicehusen anses bättre än de privata.

Förtroendet för polisen, som sjönk dramatiskt i mitten på 1990-talet, hämtar sig långsamt. Fortfarande är tron på förmågan att klara upp brott svag medan servicen får godkänt.

Inte heller skattemyndigheterna får höga poäng. Här har förtroendet dessutom sjunkit sedan den föregående mätningen. Förväntningarna hos den som har kontakt med skattemyndigheterna är låga men trots det uppfylls de inte.

Sammantaget konstaterar Svenskt Kvalitetsindex att svenskarna är mer nöjda med produkter och service i dag än någon gång sedan mätningarna startade 1989. De årliga undersökningarna av olika samhällssektorer bygger på telefonintervjuer med sammanlagt mellan 20 000 och 35 000 personer mellan 18 och 79 år.

TT