Scenariot: Dubbelt så många flyktingar per dag

avJonathan Jeppsson

Kommunernas pressade svar: Situationen är kritisk – kan bli ohållbar

1 av 2 | Foto: GETTY

Ett scenario med dubbelt så många ankommande flyktingar som i dag.

Det har kommunerna fått i uppdrag av MSB att titta på.

I svaren varnar många kommuner för att situationen skulle bli kritisk, på gränsen till ohållbar, vid ett kraftigt ökat mottagande.

”Verksamheten kommer inte kunna leva upp till lagstiftningens krav”. skriver Länsstyrelsen i Halland.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som på regeringens uppdrag samordnar hanteringen av flyktingsituationen.

I en så kallad hemställan vill man nu att länsstyrelserna utreder läget i kommunerna.

Syftet är att undersöka om det finns en planering i samhället för ett ”utdraget skede” och också undersöka om det finns beredskap för ett ökat - upp till ett fördubblat - antal flyktingar.

I länsstyrelsernas svar framtonar framgår läget är hårt ansträngt i många kommuner. För socialtjänsten är läget alarmerande i många av landets kommuner.

”Dränerad”

”För Stockholms stad är dagsläget belastningen mycket stor. Verksamheten kommer inte att klara av att hantera läget med nuvarande resurser, rutiner och krav”, skriver man i rapporten.

”Socialtjänsten dräneras för närvarande på resurser för all verksamhet som inte är kopplad till akut hantering av migranter - betydande nedgångar inom exempelvis uppsökande verksamhet, ekonomiskt bistånd mm.”

Även i Skåne län är belastningen mycket hög på grund av flyktingkrisen – och svarar att situationen kommer att bli kritisk vid ett fördubblat antal flyktingar, kallat scenario B.

”Samtliga kommuner har svarat att belastningen är kritisk främst för skola, socialtjänst och verksamheter som arbetar med bostadsförsörjning vid scenario B”, skriver Länsstyrelsen i Skåne i svaret.

Kan inte följa lagen

På samma sätt varnar Länsstyrelsen i Östergötland för att socialtjänsten närmar sig gränsen.

”Vid ett ökat antal flyktingar uppger majoriteten av kommunerna att de får en kritisk belastning i kompetensförsörjningen”, skriver man i rapporten.

”Flera kommuner pekar på potentiella svårigheter med att uppfylla skollagen.”

Även Länsstyrelsen i Halland beskriver att man inte kommer att kunna följa lagen i ett sådant scenario.

”Kvaliteten på undervisningen, generellt sett, riskerar att försämras och verksamheten kommer inte kunna leva upp till lagstiftningens krav.”

Länsstyrelsen i Värmland menar att ett scenario med ett kraftigt ökat antal flyktingar inte går att lösa inom ramen för nuvarande regelverk.

”Kommuner med i dag högt mottagande anger att situationen kan bli mycket kritisk till gränsen till ohållbar.”

ARTIKELN HANDLAR OM