Domen i korthet

NYHETER

Så resonerade hovrätten

Mijailo Mijailovic var psykiskt sjuk när han mördade Anna Lindh.

Därför ska han dömas till vård.

Det slår hovrätten fast i sin dom.

Här är domstolens resonemang - punkt för punkt.

Planeringen ”Det är inte visat... att Mijailovic upptäckte Anna Lindh i sådan tid före angreppet att han hunnit planera detta. Hovrätten har därför att utgå ifrån att angreppet såtillvida var något av en impulshandling.”

Agerandet.”? klarlagt att Mijailovic framförallt efterknivöverfallet på Anna Lindh agerade mycket rationellt och kallsinnigt. Så även om Mijailovic må ha ”hört röster” vid tillfället, är det för hovrätten uppenbart att han i vart fall inte varit styrd av dessa på ett sådan sätt att det kan inverka på uppsåtsbedömningen.”

Uppsåtet ”?med särskilt beaktande av kraften och målmedvetenheten i knivangreppet, ansluter sig hovrätten till tingsrättens slutsatser i uppsåtsfrågan. Det är således visat att Mijailo Mijailovic i vart fall varit helt likgiltig för om Anna Lindh skulle dö av knivhuggen och han har följaktligen haft uppsåt att döda.”

Diagnosen UNS - utan närmare specifikation. ”Sannolikt är Mijailovics vanföreställningar och inre upplevanden av så tung och bisarr valör att det inte heller kan vara fråga om ett vanföreställningssyndrom. Därför åsättes diagnosen ”psykotiskt syndrom UNS”, an allvarlig psykisk störning i lagens mening.”

Den alternativa diagnosen. Borderlinepersonlighet. För att denna ska bedömas som en allvarlig brukar det krävas följande:

Personen ständigt balanserar på gränsen till psykos.

Täta kontakter med psykiatrisk sjukvård.

Låg social funktionsförmåga.

Självdestruktivt och tvångsmässigt beteende.

Svår ångest, känslomässig instabilitet och imulsivitet.

”Allt detta gäller i Mijailovics fall”, skriver hovrätten.

Bedömningen ”Sammantaget finns ett massivt stöd för bedömningen att Mijailo Mijaailovc lider av en psykisk störning. Såväl majoriteten av socialstyrelsens rättsliga råd som styrelsens vetenskapliga råd i rättspsykiatri har bedömt störningen som allvarlig?”

Påföljden

"Påföljden ska följaktligen bestämmas till rättspsykiatrisk vård. Eftersom det till följd av den psykiska störningen finns risk att Mijailovic återfaller i brottslighet av allvarligt slag, ska den rättspsykiatriska vården vara förenad med särskild utskrivningsprövning."

Läs även

aftonbladet.se