”80 färre döda på vägar och järnvägar”

NYHETER

Det blir resultatet av Trafikverkets förslag

Foto: 22 000 tågförseningstimmar uppstod under 2012.

80 färre döda på landets vägar och järnvägar varje år.

Det blir resultatet om Trafikverkets nya nationella plan för transportsystemet genomförs, enligt verkets egna prognoser.

I dag skördar väg- och järnvägstrafiken omkring 700 människoliv varje år.

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 betonar att Sverige måste vårda den infrastruktur som redan finns och att det är förhållandevis lite ny infrastruktur som kommer att byggas före 2030.

Av de totalt 522 miljarder kronor som riksdagen har avsatt för perioden vill Trafikverket satsa 241 miljarder på underhåll.

Några av de viktigaste nysatsningarna 2014-25 gäller:

Ny järnväg Järna-Linköping (Ostlänken).

Ny järnväg Kaunisvaara-Svappavaara.

Bättre järnvägsanslutning till Gävle hamn.

Fyra filer på södra E4.

Den trånga delen på E4 mellan Ljungby och Toftanäs byggs bort.

Järnvägssträckan Malmö−Lund får fyra spår fram till Högevallsbadet i södra Lund.

Det förslag som Trafikverket presenterade för transportsystemet i dag fredag går nu på remiss. Först våren 2014 fattar regeringen slutligt beslut hur pengarna ska fördelas.

22 000 tågförseningstimmar

I den nationella planen konstaterar Trafikverket att 22 000 tågförseningstimmar uppstod under 2012, på grund av fel i järnvägsinfrastrukturen. Felen inträffade framför allt i högtrafikerade områden, en fjärdedel av dem i storstadsområden. Felen berodde i första hand på brister i kontaktledningar, spårväxlar, signalställverk och spår.

Trafikverket bedömer att 12 000 kilometer kontakledningar måste renoveras. Detsamma gäller 10 000 växlar, och 20 procent av alla järnvägsspår. Men arbetet kommer att ta tid:

– Innan det blir bättre kommer det att bli sämre, när det gäller punktligheten, sade Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm vid presskonferensen i Stockholm på fredagen.

Ett led i upprustningen av järnvägarna är att införa det europeiska signalsystemet ERTMS, i stället för dagens ATC-system. Men den utbyggnaden är inte klar förrän 2035 i hela Sverige, enligt Trafikverkets förslag.

Trafikverket beräknar att persontransporterna ökar med 29 procent till 2030, medan godstransporterna ökar med 52 procent.

Minst 700 döda i trafiken

I den nationella planen framkommer också att 296 personer omkom i persontrafikolyckor 2012, att minst 300 människor dör i förtid varje år på grund av vägtrafikbuller, att 35 000 friska levnadsår går förlorade varje år på grund av luftföroreningar från vägtrafiken och att omkring 90 personer per år dör i järnvägstransportsystemet (70 procent av järnvägsdödsfallen är självmord).

Trafikverket vill nu bland annat satsa på ökad mötesseparering, bättre anpassning av hastighetsgränser och fler trafiksäkerhetskameror på 600 mil vägar för att minska dödsfallen på vägarna, dessutom mer stängsel och kameror som detekterar rörelser på järnvägsspåren för att minska järnvägsdöden.

– Åtgärderna beräknas leda till att antalet dödade inom vägsektorn minskar med drygt 25 personer. Åtgärder för att minska antalet personpåkörningar på järnväg bedöms ha potential för att bidra till 55 färre dödade per år efter planperiodens slut, skriver Trafikverket i den nationella planen.

Minskat buller för 41 000

Trafikverket föreslår också bulleråtgärder inom både väg- och järnvägsnätet som ska minska bullret för omkring 41 000 svenskar. Över 2 miljoner svenskar är i dag drabbade av för högt trafikbuller i deras hemmiljö.

Totalt släppte de inrikes transporterna under 2011 ut 19,6 miljoner ton koldioxid — det motsvarar en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser. Trafikverket räknar med att bland annat anpassade hastighetsgränser och fler trafiksäkerhetskameror sänker koldioxidutsläppen med omkring 80 000 ton per år.