Så tycker partierna

Aftonbladet.se har gått igenom samtliga partiers EU-program och sökt skrivningar kring IT och integritet.

Vi har endast tittat på de svenska partier som i dag finns representerade i EU-parlamentet.

Socialdemokraterna:

”När de tekniska möjligheterna till övervakning och samordning av information blir större måste den personliga integriteten värnas, både mot myndigheter och mot arbetsgivare. Integritetsskydd och medborgerliga fri- och rättigheter måste vara vägledande i all EU-lagstiftning, till exempel skyddet för yttrande- och tryckfrihet och e-postintegritet, även inom ramen för terroristbekämpningen”, står det i Socialdemokraternas valplattform inför EU-parlamentsvalet.

Socialdemokraterna vill öka medlemmarnas samarbete i kampen mot terrorism och grov organiserad brottslighet. Men det ska ske inom ramen för rättsstatens grundläggande principer och respekten för den personliga integriteten.

Moderaterna:

”Respekt för den enskildes personliga integritet är ett grundläggande värde i en demokrati. När integritet måste ställas mot en effektiv brottsbekämpning, är det centralt att hänsyn alltid tas till människors privatliv. Möjligheterna att möta hot mot vårt samhälle får aldrig på ett slentrianmässigt sätt vinna terräng på bekostnad av den enskildes integritet. Därför behövs tydliga europeiska dataskyddsregler som ger ett gott skydd för den enskildes integritet i den brottsbekämpande verksamheten", heter det i Moderaternas EU-program ”Ett starkt Europa för Sveriges bästa”.

Vid till exempel starka misstankar om terrorbrott ska, enligt Moderaterna, informationsutbyte kunna ske mellan de brottsbekämpande myndigheterna.

När det gäller fildelning vill Moderaterna verka för en rimlig balans mellan skyddet för upphovsmännens egendom och den personliga integriteten. Man vill att branschen ska ta sitt ansvar och fortsätta utveckla attraktiva och prisvärda lagliga alternativ. Moderaterna är emot att stänga av fildelare från nätet. Enligt Moderaterna får EU-beslut inte kränka grundläggande fri- och rättigheter.

Junilistan

”Junilistan anser att det är oacceptabelt att EU-samarbetet alltmer används för övervakning och kontroll av medborgarna. Obekväma beslut som medlemsstaternas ministrar ogärna fattar på hemmaplan klubbas i stället igenom i EU”, skriver Junilistan i valplattformen ”25 punkter för ett bättre Europa”.

Som exempel nämner man datalagringsdirektivet, ipredlagen och det franska förslaget som vill stänga av fildelare från internet.

”EU ska vara ett samarbete för öppenhet, demokrati och frihet - inte kontroll och övervakning”, skriver Junilistan.

Vänsterpartiet

”Vänsterpartiet står upp för medborgerliga fri- och rättigheter. På samma sätt som vi i riksdagen arbetar emot FRA-lagen arbetar vi emot att EU ska få utökade möjligheter att kontrollera människor med och utan medborgarskap som befinner sig inom EU:s gränser”, står det i Vänsterpartiets plattform inför EU-valet.

Folkpartiet:

”All brottsbekämpning måste ske på ett rättssäkert sätt, där den enskildes integritet och brottsoffrens rättigheter står i centrum. När EU tar hand om delar av brottsbekämpningen ska det vägas upp med tydliga regler för hur personuppgifter får hanteras och ordentlig parlamentarisk kontroll av verksamheten”, skriver Folkpartiet i sitt EU-program ”Vi tror på Europa”.

Folkpartiet vill att EU:s datatillsynsman ska omvandlas till en dataskyddsmyndighet som granskar integritetspåverkande lagförslag och reglerar hur personuppgifter används i EU:s brottsbekämpning.

Centerpartiet:

”En viktig grundbult för Centerpartiet är att hot mot det öppna samhället alltid måste bekämpas med det öppna samhällets metoder, dvs på ett rättssäkert sätt och med beaktande av människans privata sfär. Vi anser följdaktligen att de frihetliga värdena bör väga tyngre i den europeiska beslutsprocessen än vad som är fallet i dag”, står det i Centerpartiets EU-program ”Drömmen om vårt Europa - ett smalare men vassare europeiskt samarbete”.

Centerpartiet vill stärka integritetsskyddet inom EU, bland annat genom att skapa en stark ombudsmannafunktion och en integritetsskyddskommitté. En integritetskonsekvensanalys bör införas. Centerpartiet är positivt till att det internationella polis- och brottsbekämpningsarbetet fördjupas. Samtidigt är partiet berett att stoppa förslag i Europaparlamentet som kränker den personliga integriteten.

Miljöpartiet

”Den nya informationsteknologin för med sig fantastiska möjligheter, men den möjliggör också införandet av ett övervakningssamhälle där enskilda människors rättigheter kränks och sätts på undantag. Miljöpartiet kommer med kraft motverka varje förslag i EU som hotar integriteten”, heter det i Miljöpartiets EU-valsplattform ”Grönt klimatval”.

Miljöpartiet vill att integritetskränkande lagstiftning stoppas och att gemensamma lagar om signalspaning, trafikdata, bloggregistrering, fildelning och liknande lagar som kan kränka den personliga integriteten motverkas.

Kristdemokraterna

”Det finns strukturer för samarbete mot brottslighet och terrorism i EU, men arbetet måste bli mer effektivt och handlingskraftigt. Medborgarnas personliga integritet måste beskyddas i detta arbete. Det gör att informationsutbyte mellan länder och institutioner blir en balansgång, men denna får inte överdrivas så att internationella ligor kan behålla försprånget”, står det i Kristdemokraternas valplattform ”Ett tryggt Europa”.

ARTIKELN HANDLAR OM

EU-valet