Svensk datalagring underkänns

NYHETER

Svenska myndigheter kan inte fortsätta tvinga operatörerna att masslagra kundernas trafikuppgifter från telefoner och internet, enligt EU-domstolen.

– Det är ett ännu tydligare utslag än vi trott och hoppats på, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) är dock oroad.

Tvisten mellan statliga Post- och telestyrelsen (PTS) och Tele2 har inte handlat om datalagringens vara eller inte vara. Tele2 har, med stöd av alla andra svenska tele- och bredbandsoperatörer, hävdat i domstol att den svenska lagen tillåter en för bred och ospecificerad lagring av kundernas data och därför strider mot EU-rätten.

Svenska systemet underkänt

I första instansen förlorade Tele2, men kammarrätten har begärt in ett förhandsbesked från EU-domstolen och det har fått Tele2 att utropa sig till vinnare.

– Den typen av generell lagring vi har i Sverige är inte tillåten, det är bara riktad lagring som är acceptabel. Den får också bara användas för bekämpning av grov brottslighet och det krävs en domstolsprövning innan uppgifterna lämnas ut. På punkt efter punkt har det svenska systemet underkänts, säger Stefan Backman.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) är oroad av EU-domstolens utslag.

– Vi måste sätta oss ned och analysera utslaget, och sen ska det också behandlas av kammarrätten och då får vi se vad det blir för utfall.

– Den generella lagringen är ju en förutsättning för att du ska kunna begära ut informationen om de grovt kriminella, så därför är det viktigt att vi noggrant analyserar hur domstolen har resonerat i de här delarna. För det är självklart så att många av dem vi fått dömda för allvarliga våldsbrott i Sverige hade inte kunnat dömas om vi inte hade kunnat lagra de här uppgifterna, säger Anders Ygeman till TT.

EU-domstolen ställer hårda krav på hur lagstiftningen bör se ut. Det handlar om i vilka sammanhang datalagringen ska tillåtas (bara när grov brottslighet misstänks), att bara de strängt nödvändiga uppgifterna får sparas, att uppgifterna inte får lämnas ut utan förhandskontroll av en oberoende myndighet och att de lagrade uppgifterna måste sparas inom EU.

Synnerligen allvarligt

EU-domstolen slår fast att de lagrade uppgifterna gör det möjligt att dra precisa slutsatser om människors privatliv.

”Det ingrepp som en nationell lagstiftning som föreskriver lagring av trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter utgör måste således betraktas som synnerligen allvarligt”, skriver domstolen.

Det blir nu upp till kammarrätten att dra slutsatser av onsdagens dom. Stefan Backman är övertygad om att den svenska domstolen inte kan avvika från EU–domstolens slutsatser.

Det kan bli en tolkningsfråga om vad som egentligen är ”grov brottslighet”. Grova våldsbrott och narkotikabrott hör naturligtvis dit liksom mord och terrorism, men hur blir det med fildelning i liten skala?

– I Sverige kan man i dag få ut abonnentuppgifter för rena bötesbrott och det är väldigt tydligt att det inte är det den här lagstiftningen till för, säger Stefan Backman.

Operatören Telenor meddelar på onsdagen att man efter domen omedelbart upphör med datalagring.

”Mot bakgrund av EU-domstolens förhandsavgörande idag upphör Telenor omedelbart med lagring av våra abonnenters trafikuppgifter i enlighet med datalagringsskyldigheten. Vi välkomnar beskedet från EU-domstolen som lägger stor vikt vid den personliga integriteten för våra kunder. Telenors beslut grundar sig i bedömningen att svensk lagstiftning inte tillgodoser EU:s grundläggande krav på skydd för personlig integritet och konfidentialitet för elektronisk kommunikation” skriver bolagets chefsjurist Anna Byström i ett pressmeddelande.

ARTIKELN HANDLAR OM