Nya sjukregler ökade behovet av socialbidrag

Publicerad:

NYHETER

2010 lämnade 41 000 personer sjukförsäkringen och de allra flesta gick vidare till en arbetslivsintroduktion.

Nu riktar en ny rapport kritik mot Arbetsförmedlingens dokumentation av insatserna som anses vara bristfällig.

Drygt hälften av deltagarna återvände sedan till sjukförsäkringen.

På regeringens uppdrag har Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, undersökt vad som hänt med de personer som utförsäkrades 2010 efter att sjukreglerna ändrats.

Ungefär hälften av dem som lämnade sjukförsäkringen 2010 återvände till den inom ett år. Rapporten visar även på regionala skillnader, i Kalmar län var det störst sannolikhet att återvända och i Gävleborg lägst.

Relationen till Arbetsförmedlingen

En stor del av som lämnade sjukförsäkringen deltog i en tre månaders arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen. Sju av tio bedömdes vara för sjuka för att ha ett jobb, men hade bedömts vara för friska för att vara sjukskrivna.

Att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gör bedömningar från olika utgångspunkter och ibland kommer fram till olika slutsatser tas upp i rapporten. ISF menar att det finns anledning att de två myndigheterna ökar sin förståelse för varandra för att kunna beskriva sina skilda uppdrag för den enskilda personen.

– När personer återvänder till sjukförsäkringen ser vi i två av tio ärenden att det inte finns hämtat vad som hänt under arbetslivsintroduktionen, om det funnits problem eller om de återvänt av hälsoorsaker, säger Ola Leijon, projektledare för rapporten.

Han menar att dokumentationen från Arbetsförmedlingen i vissa fall brister i kvalitet och innehåller för lite beskrivning av aktiviteterna och hur många timmar per vecka personen har klarat av att delta. På så sätt kan man gå miste om viktig information.

Ökat behov av ekonomiskt bistånd

Rapporten visar också att behovet av ekonomiskt bistånd från kommunen ökade efter att reglerna för sjukförsäkringen ändrades. Nästan en av tio som lämnade sjukförsäkringen 2010 hade ett år senare fått långvarigt ekonomiskt bistånd. Bland personer som lider av psykisk sjukdom var det ännu vanligare, nästan var sjätte person.

– Jag hade inte förväntat mig att så många av de psykiskt sjuka som inte återvänder till sjukförsäkringen får ekonomiskt bistånd, det förvånar mig, säger Ola Leijon.

Publicerad: