S kräver Borg på bolagsskattebesked

NYHETER

”Det här måste vi gå till botten med”

Staten riskerar att förlora 60 miljarder kronor per år efter en dom om bolagsskatt. Nu kräver socialdemokraternas toppnamn i skatteutskottet att finansministern ger besked om hur inkomstbortfallet ska kompenseras.

– Det är oerhört uppseendeväckande att man med vår nuvarande lagstiftning kan undanhålla 60 miljarder. Det här måste vi gå till botten med, säger Lars Johansson (s), vice ordförande i riksdagens skatteutskott, till TT.

Utskottet har tidigare på socialdemokraternas initiativ bjudit in finansminister Anders Borg (m) till ett möte den 29 januari för att diskutera skattefusk.

– Den här frågan kommer självklart upp då. Och jag hoppas verkligen att regeringen intar en annan hållning än den statssekreterare Ingemar Hansson på finansdepartementet har: Att en enskild dom inte skulle vara tillräcklig för att motivera en översyn av bolagsskatten. Nu krävs en översyn av bolagsskattejuridiken, säger Johansson.

Följer utvecklingen

Lars Johansson berättar att utskottet känt till att det pågått en del aktiviteter från de stora bolagen för att undanhålla inkomster från skatt.

– Men det är uppseendeväckande att Skatteverkets egna experter slår larm. Det måste tas på största allvar.

Finansminister Anders Borg (m) var inte tillgänglig på julaftonskvällen, men hans pressekreterare Anna Charlotta Johansson kommenterade Skatteverkets utspel:

– Det är viktigt att lagar efterlevs och att man förebygger skattefusk. Regeringen följer utvecklingen i dessa avseenden och om det skulle visa sig att det finns behov av regelförändringar får man titta vidare på frågan. Det vill säga bereda frågan i vanlig ordning, säger hon med en formulering som är nästan identisk med ett interpellationssvar som Borg nyligen lämnat i riksdagen.

Anna Charlotta Johansson avböjde att svara på ytterligare frågor från TT.

Frivillig skatt

Bakgrunden till Skatteverkets larm är att investmentbolaget Industrivärden fått rätt i Regeringsrätten i ett uppmärksammat skatteärende. Domen innebär att de stora bolagen kan undgå skatt genom att kvitta vinst mot ränteavdrag i nybildade dotterbolag. Bolag vars enda syfte är att minska skatten, enligt SVT:s Rapport.

– Bolagsskatten blir i princip frivillig, säger Jan-Erik Bäckman, analyschef på Skatteverket, till TT.

Enligt Skatteverkets analyser förlorar statskassan redan nu runt tio miljarder om året.

– Skräckscenariot är att det kan uppgå till 60 miljarder när de stora bolagen börjar tillämpa den här metoden, säger Bäckman.

Skatteflykt

– Vi trodde att skatteflyktsklausulen skulle kunna användas i det här sammanhanget, men Regeringsrätten bedömer detta som lagenlig konstruktion, säger Bäckman.

De koncerninterna transaktionerna har dock enligt Skatteverket ingen affärsmässig grund. De handlar inte om inköp för att bredda eller fördjupa verksamheten, utan görs enbart för att undkomma skatt.

Staten får i dag in runt 100 miljarder i bolagsskatt varje år. De största bolagen med över 100 anställda står för drygt 60 miljarder av dessa.

Sofia Ström/TT